Ζ ω

Λ ύ γ ι σ α π λ έ ο ν ….
Ο ι ί δ ι ε ς π α ρ α σ τ ή σ ε ι ς .
Θ έ α τ ρ ο τ ο υ π α ρ ά λ ο γ ο υ δ ε ν έ χ ω ό μ ω ς ρ ό λ ο ο ύ τ ε ε ί μ α ι θ ε α τ ή ς …..
Σ ύ ρ μ α τ α μ ε κ ρ α τ ο ύ ν σ τ η ν μ έ σ η .
Μ ε τ ρ α β ο ύ ν α π ό τ η ν μ ι α ά κ ρ η σ τ η ν ά λ λ η , α π ό σ τ ι γ μ ή σ ε σ τ ι γ μ ή σ κ ί ζ ο μ α ι . Ό τ α ν δ ε ν θ α α ν τ έ χ ω ά λ λ ο θ α α φ ε θ ώ σ τ η ν μ ο ί ρ α μ ο υ .
Ν α κ λ ά ψ ω δ ε ν μ π ο ρ ώ .
Ν α μ ι λ ή σ ω δ ε ν μ π ο ρ ώ .
Ν α σ κ ε φ τ ώ δ ε ν μ π ο ρ ώ .
Ο χ ω ρ ι σ μ ό ς μ ο υ θ α μ ε α ν α σ τ ή σ ε ι .
Ο θ ά ν α τ ο ς ε ί ν α ι γ λ υ κ ό ς , ο π ό ν ο ς μ ο υ α π ο κ α λ ύ π τ ε ι τ η ν ν ύ χ τ α π ο υ μ ε σ κ έ π α ζ ε . Μ ε τ ρ ώ τ α ά σ τ ρ α , τ α μ ά τ ι α μ ο υ σ τ η ν ά μ μ ο λ α β α π ο υ σ τ η ν θ α λ π ω ρ ή τ η ς ζ ω . Ζ ω .

(λ ι γ ο π ρ ι ν μ π ω σ τ ο σ τ ρ α τ ο σ τ α 20)

User Rating: 5 / 5 ( 0 votes )

Comments (0)

There is no comment submitted by members.