Ι δ ι ο κ τ ή τ ε ς κ ε λ ι ώ ν

Poem By Giorgos Vlachos

Α ρ υ τ ί δ ω τ α σ ο ν έ τ α α π α γ γ έ λ ο υ ν
ο ι ν ε ρ ά ι δ ε ς
μ έ σ α σ ε δ ά σ η κ ε λ ι ώ ν
κ α ι β ά λ τ ο ε λ π ί δ ω ν .

Κ α ι π ρ ι ν τ η ν α π α γ γ ε λ ί α ,
ν ε ρ ό π ί ν ο υ ν
α π 'τ η ν π η γ ή
τ ο υ φ ε γ γ α ρ ό σ τ ο μ ο υ σ ω τ ή ρ α π ο ι η τ ή .
Κ α ι α χ α λ ί ν ω τ η ε π α ν ά σ τ α σ η σ τ ί χ ω ν
ξ ε σ π ά ε ι .

Π ο υ ν α ε ί ν α ι τ ώ ρ α ο θ ε ό θ ε ν α ρ ι σ τ ο κ ρ ά τ η ς

Κ α ρ ο ύ ζ ο ς ;
Π ο ι ο ς ν α δ ι α β ά ζ ε ι , ά ρ α γ ε , τ η Δ ι α θ ή κ η
σ ο υ Μ ι χ ά λ η ;

Η θ ο π ο ι ο ί κ α τ ο ι κ ο ύ ν σ τ η λ ε ω φ ό ρ ο θ ε ά τ ρ ο υ ,
ο ι π ο ι η τ έ ς ά σ τ ε γ ο ι μ ύ σ τ ε ς
κ α ι ο ι ζ ω γ ρ ά φ ο ι ο υ ρ ά ν ι α τ ό ξ α
γ ι α κ α τ ο ι κ ί α τ ο υ ς έ χ ο υ ν .

Π ο ι ο ς π έ ρ α σ ε α π ό τ η ν κ ό λ α σ η
κ α ι δ ε ν τ η ν ε ί δ ε ;
Π ε ρ ν ά ω μ έ σ α α π ό τ α τ ά ρ τ α ρ α
τ η ς ι δ ι ο κ τ η σ ί α ς μ ε τ ο π ο δ η λ α τ ό μ ο υ .
Δ α γ κ ώ ν ω τ ο υ χ ρ ό ν ο υ τ η ν ε λ π ί δ α .
Μ ι λ ά ω μ ε τ η ν α ρ μ ύ ρ α
ε ν ό ς ξ ε β ρ ά κ ω τ ο υ π λ α ν ή τ η .
Φ ι λ ά ω β υ θ ο ύ ς μ ε κ ο ρ ά λ ι α
κ α ι σ π ά ν ι α ό σ τ ρ α κ α .
Φ ι λ ά ω λ ε π ρ ο ύ ς ή λ ι ο υ ς
κ α ι φ θ ι σ ι κ ή ο ρ φ ά ν ι α .

Α φ ρ ι κ ή , μ π α ί ν ω σ τ ο σ ώ μ α σ ο υ
Ι ν δ ί α σ 'α γ κ α λ ι ά ζ ω
USSR, δ ί ν ο μ α ι σ τ α π α ι δ ι ά σ ο υ
Τ η ν α σ τ ε ρ ό ε σ σ α π ρ ο σ π ε ρ ν ά ω .

Κ α ι ν α 'σ ο υ τ α μ π ά σ τ α ρ δ α π ν ε ύ μ α τ α ,
ο ι ε π α ί τ ε ς ε ν ο ι κ ί ω ν
- ι δ ι ο κ τ ή τ ε ς κ ε λ ι ώ ν -
τ α κ ο υ τ σ α β ά κ ι α γ ι α φ τ ύ σ ι μ ο ,
ο ι τ σ α μ π ο υ κ ά δ ε ς τ η ς ε κ μ ε τ ά λ ε υ σ η ς
σ η κ ώ ν ο υ ν κ ε φ ά λ ι .
Κ α ι ν α ' σ ο υ ο ι σ τ ί χ ο ι μ ο υ
τ ο υ ς κ ό β ο υ ν τ ' α ρ χ ί δ ι α .

Δ ε ν έ χ ω visa γ ι α τ η ν ε λ ε υ θ ε ρ ί α

http: //giorgosvlahos.blogspot.com

Comments about Ι δ ι ο κ τ ή τ ε ς κ ε λ ι ώ ν

There is no comment submitted by members.


2,9 out of 5
32 total ratings

Other poems of VLACHOS

Μ έ σ α α π 'τ η μ ε γ α λ ε ι ώ δ η μ ο υ τ ρ έ λ α ...

Μ έ σ α α π ' τ η μ ε γ α λ ε ι ώ δ η μ ο υ τ ρ έ λ α
α ν ά κ α λ ύ π τ ω τ ε τ ρ ά σ τ ι χ ο υ ς π α ρ α δ ε ί σ ο υ ς
ή κ α ι ε μ π ρ η σ τ ι κ ά
φ ω ν η ε ν τ ο σ ύ μ φ ω ν α .

Μ έ σ α σ τ η ς ν ύ κ τ α ς ...

Μ έ σ α σ τ η ς ν ύ κ τ α ς τ ο π α ρ ά δ ε ι σ ο
φ ό ρ ε σ α κ ό κ κ ι ν ο π ο υ κ ά μ ι σ ο .
Κ ι έ γ ι ν ε τ α ύ ρ ο ς τ ο δ ο ξ ά ρ ι σ ο υ
κ ι ε γ ώ τ ρ α γ ο ύ δ α γ α γ ι α χ ά ρ η σ ο υ .

Μ ι α ν ύ κ τ α

Μ ι α ν ύ κ τ α μ ε θ υ σ μ έ ν η σ τ α κ α ν ά λ ι α
ζ ω γ ρ ά φ ι ζ α σ τ ι ς χ ό υ φ τ ε ς μ ο υ π ο υ λ ι ά
κ α ι ν τ ύ θ η κ α ν τ 'α σ τ έ ρ ι α μ ε κ ο ρ ά λ ι α
κ α ι σ υ μ ε κ έ ρ ν α γ ε ς τ η ς ν ύ κ τ α ς τ α φ ι λ ι ά .

Μ Η Ν Υ Μ Α

Μ Ε ALLEN GINSBERG, BUKOWSKI, Ε Λ Υ Τ Η
α ς κ τ υ π ή σ ε ι η κ α ρ δ ι ά τ ο υ π λ α ν ή τ η .

Μ Ε Σ Α Σ Τ Η Σ Ζ Ω Η Σ Τ Ο Τ Ε Τ Ρ Α Β Α Γ Γ Ε Λ Ο

Θ έ λ ο υ ν ...

Θ έ λ ο υ ν ν α μ η ν υ π ά ρ χ ω
μ ι α π λ ά κ α ν α μ ε σ κ ε π ά ζ ε ι
κ α ι ν α τ η ν
κ α