Μ έ σ α σ τ η ς ν ύ κ τ α ς ...

Poem By Giorgos Vlachos

Μ έ σ α σ τ η ς ν ύ κ τ α ς τ ο π α ρ ά δ ε ι σ ο
φ ό ρ ε σ α κ ό κ κ ι ν ο π ο υ κ ά μ ι σ ο .
Κ ι έ γ ι ν ε τ α ύ ρ ο ς τ ο δ ο ξ ά ρ ι σ ο υ
κ ι ε γ ώ τ ρ α γ ο ύ δ α γ α γ ι α χ ά ρ η σ ο υ .
Λ ά δ ι σ τ ο ν έ ρ ω τ α μ ο υ έ ρ ι ξ ε ς
κ ι ό λ α τ α ό ν ε ι ρ α μ ο υ έ λ η ξ ε ς .
Κ ι ε γ ώ ε π έ τ α ξ α τ α λ ο ύ σ α μ ο υ
μ π ρ ο σ τ ά σ τ η ν ύ κ τ α κ α ι τ η μ ο ύ σ α μ ο υ .
Μ έ σ α σ τ η ς ν ύ κ τ α ς τ ο ν π α ρ ά δ ε ι σ ο
ε σ ύ μ ι λ ο ύ σ ε ς μ ε τ η ν ά β υ σ σ ο .
Κ ι ό λ α τ α χ ρ ό ν ι α μ ο υ τ α π έ τ α ξ ε ς
κ ι έ ν α κ ε ρ ά κ ι δ ε ν μ ο υ έ τ α ξ ε ς .

Μ Ε Σ Α Σ Τ Η Σ Ζ Ω Η Σ Τ Ο Τ Ε Τ Ρ Α Β Α Γ Γ Ε Λ Ο

Comments about Μ έ σ α σ τ η ς ν ύ κ τ α ς ...

There is no comment submitted by members.


2,8 out of 5
33 total ratings

Other poems of VLACHOS

Μ έ σ α α π 'τ η μ ε γ α λ ε ι ώ δ η μ ο υ τ ρ έ λ α ...

Μ έ σ α α π ' τ η μ ε γ α λ ε ι ώ δ η μ ο υ τ ρ έ λ α
α ν ά κ α λ ύ π τ ω τ ε τ ρ ά σ τ ι χ ο υ ς π α ρ α δ ε ί σ ο υ ς
ή κ α ι ε μ π ρ η σ τ ι κ ά
φ ω ν η ε ν τ ο σ ύ μ φ ω ν α .

Ι δ ι ο κ τ ή τ ε ς κ ε λ ι ώ ν

Α ρ υ τ ί δ ω τ α σ ο ν έ τ α α π α γ γ έ λ ο υ ν
ο ι ν ε ρ ά ι δ ε ς
μ έ σ α σ ε δ ά σ η κ ε λ ι ώ ν
κ α ι β ά λ τ ο ε λ π ί δ ω ν .

Μ ι α ν ύ κ τ α

Μ ι α ν ύ κ τ α μ ε θ υ σ μ έ ν η σ τ α κ α ν ά λ ι α
ζ ω γ ρ ά φ ι ζ α σ τ ι ς χ ό υ φ τ ε ς μ ο υ π ο υ λ ι ά
κ α ι ν τ ύ θ η κ α ν τ 'α σ τ έ ρ ι α μ ε κ ο ρ ά λ ι α
κ α ι σ υ μ ε κ έ ρ ν α γ ε ς τ η ς ν ύ κ τ α ς τ α φ ι λ ι ά .

Μ Η Ν Υ Μ Α

Μ Ε ALLEN GINSBERG, BUKOWSKI, Ε Λ Υ Τ Η
α ς κ τ υ π ή σ ε ι η κ α ρ δ ι ά τ ο υ π λ α ν ή τ η .

Μ Ε Σ Α Σ Τ Η Σ Ζ Ω Η Σ Τ Ο Τ Ε Τ Ρ Α Β Α Γ Γ Ε Λ Ο

Θ έ λ ο υ ν ...

Θ έ λ ο υ ν ν α μ η ν υ π ά ρ χ ω
μ ι α π λ ά κ α ν α μ ε σ κ ε π ά ζ ε ι
κ α ι ν α τ η ν
κ α