Μ ι α ν ύ κ τ α

Poem By Giorgos Vlachos

Μ ι α ν ύ κ τ α μ ε θ υ σ μ έ ν η σ τ α κ α ν ά λ ι α
ζ ω γ ρ ά φ ι ζ α σ τ ι ς χ ό υ φ τ ε ς μ ο υ π ο υ λ ι ά
κ α ι ν τ ύ θ η κ α ν τ 'α σ τ έ ρ ι α μ ε κ ο ρ ά λ ι α
κ α ι σ υ μ ε κ έ ρ ν α γ ε ς τ η ς ν ύ κ τ α ς τ α φ ι λ ι ά .
Γ ο ν δ ο λ ι έ ρ ι σ σ α τ ο υ έ ρ ω τ α θ α μ ε ί ν ω
κ ι α π 'τ η ς α γ ά π η ς σ ο υ τ ο ν έ ρ ω τ α θ α π ί ν ω .
Μ ι α ν ύ κ τ α μ ε θ υ σ μ έ ν η σ τ α κ α ν ά λ ι α
μ ε λ ο ύ ζ α ν ε τ 'α σ τ έ ρ ι α τ 'ο υ ρ α ν ο ύ
τ α λ ό γ ι α σ ο υ μ ε σ φ ί γ γ α ν σ α ν τ α ν ά λ ι α
κ ι α π 'τ η ν α γ ά π η σ ο υ μ ο υ π ε ί ρ α ν ε τ ο ν ο υ .

Μ Ε Σ Α Σ Τ Η Σ Ζ Ω Η Σ Τ Ο Τ Ε Τ Ρ Α Β Α Γ Γ Ε Λ Ο
http: //giorgosvlahos.blogspot.com

Comments about Μ ι α ν ύ κ τ α

There is no comment submitted by members.


2,7 out of 5
32 total ratings

Other poems of VLACHOS

Μ έ σ α α π 'τ η μ ε γ α λ ε ι ώ δ η μ ο υ τ ρ έ λ α ...

Μ έ σ α α π ' τ η μ ε γ α λ ε ι ώ δ η μ ο υ τ ρ έ λ α
α ν ά κ α λ ύ π τ ω τ ε τ ρ ά σ τ ι χ ο υ ς π α ρ α δ ε ί σ ο υ ς
ή κ α ι ε μ π ρ η σ τ ι κ ά
φ ω ν η ε ν τ ο σ ύ μ φ ω ν α .

Ι δ ι ο κ τ ή τ ε ς κ ε λ ι ώ ν

Α ρ υ τ ί δ ω τ α σ ο ν έ τ α α π α γ γ έ λ ο υ ν
ο ι ν ε ρ ά ι δ ε ς
μ έ σ α σ ε δ ά σ η κ ε λ ι ώ ν
κ α ι β ά λ τ ο ε λ π ί δ ω ν .

Μ έ σ α σ τ η ς ν ύ κ τ α ς ...

Μ έ σ α σ τ η ς ν ύ κ τ α ς τ ο π α ρ ά δ ε ι σ ο
φ ό ρ ε σ α κ ό κ κ ι ν ο π ο υ κ ά μ ι σ ο .
Κ ι έ γ ι ν ε τ α ύ ρ ο ς τ ο δ ο ξ ά ρ ι σ ο υ
κ ι ε γ ώ τ ρ α γ ο ύ δ α γ α γ ι α χ ά ρ η σ ο υ .

Μ Η Ν Υ Μ Α

Μ Ε ALLEN GINSBERG, BUKOWSKI, Ε Λ Υ Τ Η
α ς κ τ υ π ή σ ε ι η κ α ρ δ ι ά τ ο υ π λ α ν ή τ η .

Μ Ε Σ Α Σ Τ Η Σ Ζ Ω Η Σ Τ Ο Τ Ε Τ Ρ Α Β Α Γ Γ Ε Λ Ο

Θ έ λ ο υ ν ...

Θ έ λ ο υ ν ν α μ η ν υ π ά ρ χ ω
μ ι α π λ ά κ α ν α μ ε σ κ ε π ά ζ ε ι
κ α ι ν α τ η ν
κ α