Poem Hunter
Poems
Μ ι κ ρ ο π ο υ λ ι

Μ ι κ ρ ο π ο υ λ ι

Ε λ α ν α κ ο υ ρ ν ι ά σ ε ι ς μ ι κ ρ ο π ο υ λ ι σ ε τ ο υ τ η τ η ν α γ κ ά λ η π ο υ ε μ α θ ε ν α χ α ν ε ι
Π ε ς ε ν α τ ρ α γ ο υ δ ι , ψ υ θ ι ρ ι σ τ ά κ α ι σ ι γ α ν ά .
Κ α ν ε μ ε ν α τ ρ ο μ ά ξ ω α π ο τ η ν π ρ ο σ μ ο ν ή
Ν α μ ε τ ο υ σ ι ώ σ ω α π ό ψ ε τ ο υ ς φ ό β ο υ ς σ ο υ σ ε λ ο υ λ ο υ δ ι α , ν α τ α κ ό ψ ω κ α ι ν α τ α π ρ ο σ φ έ ρ ω σ τ ο ν α ρ ρ ω σ τ ο κ ό σ μ ο .
Σ τ ο κ ό σ μ ο π ο υ θ α φ υ γ ε ι μ ο ν ο μ ι α ς α π ο μ π ρ ο ς σ ο υ μ ο λ ί ς δ ε ι τ η ν λ ά μ ψ η τ ω ν μ α τ ι ω ν σ ο υ κ α ι κ α τ α λ ά β ε ι τ ο τ α ξ ί δ ι π ο υ ε κ α ν ε ς γ ι α ν α ε ρ θ ε ι ς μ ε χ ρ ι ε δ ω .
Τ ο α δ υ ν α μ ο π ο υ λ ι κ ρ ύ β ε ι τ ο ω ρ α ι ο τ ε ρ ο τ ρ α γ ο υ δ ι .
Γ ε μ ι σ ε τ α π ν ε υ μ ο ν ι α μ ο υ μ ε τ η ν α ν α σ α σ ο υ , χ α ι δ ε ψ ε μ ε κ α ι κ α ν ε μ ε ν α ν ι ω σ ω ο τ ι σ ε ζ ε σ τ α ι ν ω ...
Π α ρ ε α π ο τ η ν ψ υ χ ή μ ο υ κ α τ ι τ ο α ι ω ν ι α δ ι κ ο σ ο υ κ α ι κ α ν ε τ ο φ υ λ α χ τ ο σ τ η ν σ κ ο τ ε ι ν ι ά .
Α υ τ η η α γ κ α λ ι α π ο υ α π ο ζ η τ ο υ σ ε ς η ρ θ ε .
Μ ε ς τ ο χ ε ι μ ω ν α , τ α μ α λ λ ι α σ ο υ λ ο ύ ζ ε ι ς σ τ η ν θ α λ α σ σ α
Μ ε ς τ η ν μ ο ν α ξ ι ά , φ ε γ ο β ο λ ά ς σ α ν α χ τ ί δ α
Π ι σ τ ε ψ ε τ ο ! ! !
Α γ α π η σ ε ς τ ο υ ς α λ λ ο υ ς κ α ι π ό ν ε σ ε ς γ ι α α υ τ ο υ ς . Μ ι κ ρ ο π ο υ λ ί , μ ι κ ρ ε χ ρ ι σ τ έ , μ ε γ ά λ η ψ υ χ ή σ τ ο μ ε τ ε ρ ί ζ ι τ ο υ μ υ α λ ο ύ , θ ω ρ α κ ι σ μ έ ν ο .
Μ π ρ ο σ τ ά σ ο υ ω χ ρ ε ι ο ύ ν τ α π ε ρ α σ μ ε ν α , π ε ρ ν ο ύ ν μ ο ρ φ ή τ α μ ε λ λ ο ύ μ ε ν α . Τ α α σ τ ε ρ ι α κ ά ν ο υ ν ε ρ ώ τ α γ ύ ρ ω α π ο τ α α κ ρ ο δ ά κ τ υ λ α σ ο υ .
Σ τ ι ς κ ό ρ ε ς τ ω ν μ α τ ι ώ ν σ ο υ ξ ε π ε τ α γ ό ν τ α ι φ λ ό γ ε ς π ο υ ζ ε σ τ α ι ν ο υ ν τ ω ν σ π ι τ ί ω ν τ ι ς κ ά μ α ρ ε ς .
Δ ε ν τ ο ε ι δ ε κ α ν ε ι ς π ρ ι ν α π ο μ έ ν α . Τ υ φ λ ο ι κ α ι μ ο ν ο ι θ α ε ι σ τ ε μ ι α ζ ω ή , χ ω ρ ί ς τ α φ τ ε ρ ά α υ τ ο υ τ ο υ π λ ά σ μ α τ ο ς . Κ α ι μ ο υ κ α ν α τ ε τ ο π ι ο μ ε γ ά λ ο δ ω ρ ο , υ π ο κ ρ ι τ ε ς ! !
Α υ τ η η α γ κ α λ ι α τ ω ρ α ε χ ε ι γ ε μ ί σ ε ι τ α κ ε ν α τ η ς . Μ ε α υ τ ο π ο υ α φ ή σ α τ ε ν α ξ ε φ ύ γ ε ι ..
Π ο σ ο τ υ χ ε ρ ό ς ε ι μ α ι γ λ υ κ ο μ ο υ .
Σ ε ε χ ω α ν ά γ κ η π ε ρ ι σ σ ο τ ε ρ ο α π ο σ ε ν α .
Θ ε ς δ ύ ν α μ η κ α ι φ ώ ς .
Θ α α π ο μ η ζ ή σ ω φ ό β ο α π ο τ ο π ί σ ω τ ο υ κ ε φ α λ ι ο υ σ ο υ
Θ α θ ε ρ ι σ ω α γ ρ ι ο κ λ α δ α α π ο τ ο υ ς κ λ ε ι σ τ ο ύ ς δ ρ ό μ ο υ ς σ ο υ
Μ ό ν ο σ ε π α ρ α κ α λ ω β ρ ε ς μ ο υ τ ο δ ρ ε π ά ν ι π ο υ ψ α χ ν ω τ ό σ α χ ρ ο ν ι α σ ε τ ο ύ τ η τ η ν ζ ώ η .
Ε σ υ κ α ι γ ώ σ ε τ ο ύ τ η τ η ν μ ά χ η ..............

User Rating: 2,7 / 5 ( 10 votes )

Comments (0)

There is no comment submitted by members.