Σ τ ο κ έ ν τ ρ ο

Μ π ε ς τ ώ ρ α φ ί λ ε π α λ ι έ , κ α ι δ ώ σ ε μ ο υ τ ο κ ι τ ρ ι ν ι σ μ έ ν ο φ ύ λ λ ο τ ο υ λ ο υ λ ο υ δ ι ο ύ π ο υ ο ι ρ ί ζ ε ς τ ο υ π ν ί γ ο υ ν τ ώ ρ α τ η ν κ α ρ δ ι ά μ ο υ .
Ά π λ ω σ ε τ ο χ έ ρ ι σ ο υ κ α ι σ τ ο λ ε ι ψ ό μ ο υ σ ώ μ α ρ ί ξ ε μ ό ν ο έ ν α φ ύ σ η μ α σ υ μ π ό ν ι α ς .
Δ ε ς μ ε ν α α φ ή ν ο μ α ι σ τ ο τ υ φ ώ ν α τ ω ν σ υ ν α ι σ θ η μ ά τ ω ν , τ α χ ε ί λ η τ ω ν φ ί λ ω ν ψ ε λ λ ί ζ ο υ ν λ ό γ ι α π α ρ ά ξ ε ν α , κ α ι χ ι λ ι ο ε ι π ω μ έ ν α .
Κ ο ι τ ά ζ ω τ ο π ο τ ή ρ ι μ ο υ .. ε κ ε ί β ρ ί σ κ ω τ ι ς ε ρ ω τ ή σ ε ι ς τ η ς ψ υ χ η ς , κ α ι μ ε μ ι α γ ο υ λ ι ά τ ι ς χ ά ν ω ....κ α ι ο α ν ί ε ρ ο ς κ ύ κ λ ο ς δ ε ν σ τ α μ α τ ά ....
Κ ά θ ε μ ο υ κ ο μ μ ά τ ι π ε θ α ί ν ε ι κ ά θ ε μ έ ρ α κ α ι γ ε ν ν ι έ τ α ι μ ε τ η ν μ ε τ α χ ε ι ρ ι σ μ έ ν η , λ ε ρ ω μ έ ν η μ ο υ ε λ π ί δ α ...κ α ι ο α ν ί ε ρ ο ς κ ύ κ λ ο ς δ ε ν σ τ α μ α τ ά ....
Κ ά ν ω π ά ν τ α π ί σ ω , π ά ν τ α α π ο μ α κ ρ ύ ν ο μ α ι α π ό μ έ ν α .
Κ ο ι τ ώ π ί σ ω α π ό τ ο γ ε ρ μ έ ν ο μ ο υ κ ο ρ μ ί κ α ι ν ι ώ θ ω υ π ε ρ η φ ά ν ε ι α ε ν ώ ε σ ύ π ο υ μ ε σ κ ό τ ω σ ε ς τ ώ ρ α φ τ ι ά χ ν ε ι ς σ χ ή μ α τ α σ τ ο π ι κ ρ ό κ α π ν ό τ ο υ τ σ ι γ ά ρ ο υ κ α ι γ ε λ ά ς μ ε τ ο γ έ λ ι ο π ο υ ε χ α σ ε ς , ψ α χ ν ο ν τ α ς τ ο ....

User Rating: 5 / 5 ( 0 votes )

Comments (0)

There is no comment submitted by members.