Φ τ ύ σ ε

Poem By Giorgos Vlachos

Φ τ ύ σ ε α ν θ ρ ώ π ο υ ς π ο υ δ ε ν έ χ ο υ ν ε σ τ ύ σ η
κ α ι κ α τ ε ψ υ γ μ έ ν α σ υ ν τ ά γ μ α τ α γ λ ε ί φ ο υ ν
Φ τ ύ σ ε τ η π λ α σ τ ή ι σ τ ο ρ ί α τ ω ν δ ρ ό μ ω ν
Φ τ ύ σ ε τ ο κ ε φ ά λ ι τ η ς ε ξ ο υ σ ί α ς
Φ τ ύ σ ε έ μ π ο ρ ο υ ς ο υ σ ι ώ ν
τ α κ α λ υ μ μ α ύ κ ι α τ ο υ σ κ ό τ ο υ ς
κ α ι α γ ί ο υ ς Τ σ ά ρ ο υ ς .
Φ τ ύ σ ε π α ρ α χ α ρ ά κ τ ε ς θ ε ο ύ ς
κ α ι ν α ο ύ ς α π ο χ α ύ ν ω σ η ς .
Φ τ ύ σ ε τ ο έ φ 'ό π λ ο υ λ ό γ χ η
κ α ι δ ι α ν ο ο ύ μ ε ν ο υ ς σ τ ρ α τ ο κ ρ ά τ ε ς
Φ τ ύ σ ε τ α Ν ό μ π ε λ Ε ι ρ ή ν η ς
κ α ι δ ι κ τ ά τ ο ρ ε ς ν ο μ π ε λ ί σ τ ε ς .
Φ τ ύ σ ε π ο υ λ η μ έ ν ε ς Π ρ ω τ ο μ α γ ι έ ς
κ α ι κ α τ ά σ κ ο π ο υ ς θ ρ ή ν ο υ ς .
Φ τ ύ σ ε τ η ν ο ι κ ο δ έ σ π ο ι ν α τ ω ν λ α ώ ν
γ ι α ν α μ η σ η κ ώ σ ε ι κ ε φ ά λ ι .
Φ τ ύ σ ε ξ υ π ν η τ ή ρ ι α ρ ο λ ό γ ι α
π ο υ σ 'ο δ η γ ο ύ ν ε σ τ η θ λ ί ψ η .
Φ τ ύ σ ε ό σ ο υ ς κ ο ι μ ο ύ ν τ α ι
ή σ υ χ ο ι τ α β ρ ά δ ι α
κ α ι ο ν ε ι ρ ε ύ ο ν τ α ι τ α ξ ί δ ι α σ τ ο ν Ά ρ η .
Φ τ ύ σ ε τ η Κ α μ ό ρ α μ α σ τ ρ ο π ώ ν δ ι κ η γ ό ρ ω ν
τ ο ν ε ι σ α γ γ ε λ έ α π ο υ σ ε φ τ ύ ν ε ι σ τ α μ ά τ ι α
κ α ι σ τ ο ν ο ύ μ ε ρ ο 60 τ η ς σ υ μ μ ο ρ ί α ς
σ ε π α ρ α π έ μ π ε ι .
Τ ο μ ε ρ ο κ ά μ α τ ο π ε ί ν α ς
κ α ι τ ο σ α κ ά τ ι κ ο σ π έ ρ μ α
τ ο υ ε ρ γ ο δ ό τ η σ ο υ φ τ ύ σ ε .
Φ τ ύ σ ε τ η ν α θ έ α τ η μ ο ρ φ ή
τ η ς Σ ε λ ή ν η ς .
Φ τ ύ σ ε τ η ν ε λ ε υ θ ε ρ ί α
π ο υ σ ο υ π α ρ έ χ ο υ ν
Σ ω τ ή ρ ε ς .
Φ τ ύ σ ε τ η π ο ι η τ ι κ ή α ν θ ο λ ο γ ί α
π ο υ θ α ξ ε ρ ά σ ε ι τ ο π ο ι η μ ά μ ο υ
τ ο ύ τ ο
Φ τ ύ σ ε τ α 47 χ ρ ό ν ι α τ ο υ π ο ι η τ ή σ ο υ
ό π ω ς τ α φ τ ύ ν ο υ ν
ε π ί 47 σ υ ν α π τ ά έ τ η
κ α ι ο ι κ α π ι τ α λ ι σ τ έ ς α ρ ο υ ρ α ί ο ι .

2-5-2001
http: //giorgosvlahos.blogspot.com

Comments about Φ τ ύ σ ε

There is no comment submitted by members.


Rating Card

5 out of 5
0 total ratings

Other poems of VLACHOS

Μ έ σ α α π 'τ η μ ε γ α λ ε ι ώ δ η μ ο υ τ ρ έ λ α ...

Μ έ σ α α π ' τ η μ ε γ α λ ε ι ώ δ η μ ο υ τ ρ έ λ α
α ν ά κ α λ ύ π τ ω τ ε τ ρ ά σ τ ι χ ο υ ς π α ρ α δ ε ί σ ο υ ς
ή κ α ι ε μ π ρ η σ τ ι κ ά
φ ω ν η ε ν τ ο σ ύ μ φ ω ν α .

Ι δ ι ο κ τ ή τ ε ς κ ε λ ι ώ ν

Α ρ υ τ ί δ ω τ α σ ο ν έ τ α α π α γ γ έ λ ο υ ν
ο ι ν ε ρ ά ι δ ε ς
μ έ σ α σ ε δ ά σ η κ ε λ ι ώ ν
κ α ι β ά λ τ ο ε λ π ί δ ω ν .

Μ έ σ α σ τ η ς ν ύ κ τ α ς ...

Μ έ σ α σ τ η ς ν ύ κ τ α ς τ ο π α ρ ά δ ε ι σ ο
φ ό ρ ε σ α κ ό κ κ ι ν ο π ο υ κ ά μ ι σ ο .
Κ ι έ γ ι ν ε τ α ύ ρ ο ς τ ο δ ο ξ ά ρ ι σ ο υ
κ ι ε γ ώ τ ρ α γ ο ύ δ α γ α γ ι α χ ά ρ η σ ο υ .

Μ ι α ν ύ κ τ α

Μ ι α ν ύ κ τ α μ ε θ υ σ μ έ ν η σ τ α κ α ν ά λ ι α
ζ ω γ ρ ά φ ι ζ α σ τ ι ς χ ό υ φ τ ε ς μ ο υ π ο υ λ ι ά
κ α ι ν τ ύ θ η κ α ν τ 'α σ τ έ ρ ι α μ ε κ ο ρ ά λ ι α
κ α ι σ υ μ ε κ έ ρ ν α γ ε ς τ η ς ν ύ κ τ α ς τ α φ ι λ ι ά .

Μ Η Ν Υ Μ Α

Μ Ε ALLEN GINSBERG, BUKOWSKI, Ε Λ Υ Τ Η
α ς κ τ υ π ή σ ε ι η κ α ρ δ ι ά τ ο υ π λ α ν ή τ η .

Μ Ε Σ Α Σ Τ Η Σ Ζ Ω Η Σ Τ Ο Τ Ε Τ Ρ Α Β Α Γ Γ Ε Λ Ο

Θ έ λ ο υ ν ...

Θ έ λ ο υ ν ν α μ η ν υ π ά ρ χ ω
μ ι α π λ ά κ α ν α μ ε σ κ ε π ά ζ ε ι
κ α ι ν α τ η ν
κ α