(2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

जिख्लाबसे लाइजाम: 'रैसुमैनो' 966-

966
नोँनो आंनि थैनाय थांनाय
सना जिउ सैनाय
बेयो मानि मोदै?
बेबादि सोङो आं
967
मा हास्थायो दिनै
आंनि गोजोनै गोरबोआ
नोँ रोजाब फैयोब्ला
गोजोँ नोँनि मोखां
968
आंनि मेगननि मोदैया
बोहैदोँ मोखांआव-
बोहैयो गोरबोआव
हुगार नोङो अन्नायजोँ।
969
बेयो मानि मोदै
मिथिगौ रजे नोङो
नोँनि आथिँआव गसरनाय
मिथिगौ बुजिगौ नोङो
970
नोङो सिनायो आंखौ
मा आंनि सिनायथिया?
नोँ आंनाव सोँ रजे
नोँ आरो फिन सोँनायनि
971
आं बुजियो रैसुमै
नोँ मिथियो आंखौ
मिथिगौ नोँ आरो आं
बेसे जिउ मोनसे जोँदि
972
गाबनायनि फोरमायनाय
बाथ्राखौ बुं रजे
मा गोमादोँ आंहा?
फिन बुं खोनासंनि
973
नोँनि आरो आंनि
आंनि गाबनाया नोँनि
रजे आंनि मोदैया नोँनि
लाजियो बेबादि अन्नाया।
974
रैसुमै सना!
बुंनांगौ बाथ्रा-
नाथाय लानांगौ आरो
आरो होनांगौबो दं
975
जेबो गोमायाखै आंहा
नाथाय गोमागोनबादि मोनो
मोनाखै रजे ओरैबादि
बेनिखायनो आंनि गाबनाय।
976
बेसेबा जिउ
रिगि रिगां गोरबोआव
बिरथिँ बायो मिजिँ हाबिला।
977
बेयो सान्नायनिल' हां नङा
बेयो सानबोलावरि जिउ नङा
रैसुमै मिथिगौ मोकथां
जिउ बियो नोँनि आंनि।
978
बेयो सिमां नङा
बियो मोकथां रजे
नोँ गोसोखौ दांग्रोम
बेयो मोकथां जिउ
979
नोँ मेगनखौ बिलिर
गुसु दैजोँ सुस्र
नोँ नुगोन मिथिगोन रजे
बेयो मोनसे सैथो
980
आं गाबो सोगाबो नोँ
मिजिँखौ नाथ्रोदनो नागिरो
आंखौ जंखायो नोँ
अर जोङो आंनि बिखायाव
981
मोखां हुगार हुगार
मेगन बिसि बिसि
आं नोँखौ नायहरो
जेब्ला नोँ थाखोमायो
982
जोँ सानैबो नोजोर नाङो
मुलुगनि मोखांआव
मुलुगा मिनिसुलु जायो
बेसेबा खुसि जोँदि।
983
बारजोँ बुबथिँजायो
नोँ हमथायो आंखौ
नोँनि मोनफैयो आं
बेबादि बेसे खुसि जोँ
984
गोरबोनि फोरमायनाय
बिजिर जायो नोँजोँ
नोँनि बिखा गोरबोजोँ
बुजिबाय नोङो बुजिबाय।
985
आं सहायनो हाया रजे
आंनो नोँखौ नांगौ
नागिरो गोथौनिफ्राय गोथौ
986
दाउसिन दाउला रोजाबफैयो
गेवलां बिबार बारो
बार खोलो बारो
नोँजोँ आंनि गोरोबलायनायाव।

by Ronjoy Brahma

Comments (0)

There is no comment submitted by members.