Ntokazi Yakwazulu

Ntokazi yakwazulu

Angizidele amathambo ngithathe lelithuba,
Ngicele izwi kuMdali ngihaye nganasi isimomondiya,
Esihle esisho ngezinwele ezingathi ezasendiya,
Umadlula uphenduke, uzwi limzwilili,
Ubuhle bendalo naye ebe wadalwa wabekwa emazweni nguMdali.

Ngisho intombi yakwaZulu,

Smomondiya sakwaZulu,
Wena muntu wasemazweni,
Ezigodini zakwa Zulu lena komama ongemama,
Kamhlaba uyalingana lena kwandaba zabantu,
Ngisho wena nduku enhle egawulwa ngamazw' amnandi,
Wena manzam' toti angaphuzwa izishimane,
Nami nje sengizidel' amathambo ngath' angithath' ithami nje libe linye
Ngike zidelis' ngalomoya oshaya lapha eduze kwakho,
Yima phela ntombi musa ukubaleka,
Ngizothi thansi nje ngamazwi ambalwa,

Sengikubhekabheke izikhathi ezimbalwa engingathi uma ngizibala ngingaze ngiphelelwe iminwe,
Ngithe ngisakubhekile ngaye ngahlaselwa nawudlame lokubalekelwa amagama,
Ngithe uma ngithumela amehlo ami kulesisidumbu sakho ngashaywa uvalo,
Ngabhaklazwa inzululwane ngabona amalulwane emini ilanga libalele,
Sengibaleke ngath galo yephuka sengikhathele izinsizi zobushimane,
Ngincede muntuza ngikuthathe siye kwelakithi kankomo kayixoshwa zibe ziningi ziswel' abelusi.

Sengilinde iminyaka nezinyanga nezinsuku ngishaya lesisithingithingi,
Izitimela zima zidlula zigcwala phambi kwahlo ami,
Amathemba ami asehleli lapho emahlombe akho,
Sengingasho nje ngamafuphi ngithi ulithemba lami,
Mbali yami enhle,
Muthunzi wami wokuphumula,
Bambo lwami,
Nduku yami enhle yakwazulu ezizweni,
Ntokazi yomzulu,

Yazi uma ngikubheka umile umomotheka,
Ngizwa ngivukelwa amadlingosi kuze kuthi angithi azibuyele emasisweni sidle ngoludala,
Kuye kuthi angikuthwale siduke nezwe,
Angikaze ngibe sepharadise futh angikaze ngidize,
Kodwa nje ngizibona ngindiza nawe siya epharadise,
Ngize ngifise nje ukuth siqale phansi impilo,
Wena ube u Eva mina ngibe uDamu ensimini yase Edeni,
Sihlale sobabili sidlale ezihlahleni sikudele okomhlaba nezinsizi zakuli elikaMthaniya,
Ntokazi yomzulu,

Nasekhaya impela bengathokoza,
Sebebona indodana yolahleko ibuya isilutholile ubambo lwayo,
Bamba isandla sami ngike ngizwe ubunofonofo baleso sandla,
Woza siye laphayana eshashalazini udanse nami,
Ngibheke emehlweni ami ungitshele nje amagama amnandi,
Hlala lapha eduze kwami ulamele esifubeni sami,
Ulalel' ukubalisa kwenhliziyo yami
Awu kodwa mntanomuntu ungenzani,
Wangithatha la wangibeka lana wangisusa lana wangibeka lana,
Aw kodwa ntokazi yakwa Zulu.

Nakhona kwaZulu impela sebezolala ngenxeba oZulumama,
Impela ngiyakweba mbali enhle,
Ngiyohlobisa ngawe le kaMhlaba uhlosile,
Nginezinhloso ngawe mina ngihlabahlosile angihlosile ukudlala ngawe,
Ngithi ngiyakuthatha sisi Ndihamba nawe,
Bamba nasi isandla sami sijubalale njengezinyoni zezulu,
Asinyamalale sihambe siyokwakha elethu izulu,
Ntokazi yakwaZulu

Mina nawe sizophelela ekupheleni komhlaba ntombi yakwaZulu.
Awethu amathemba azosala esibhakabhakeni,
Azohlotshiswa ngezinkanyezi zezulu,
Zinde nalezo zindlela engazihamba ngiya kwaZulu.
Mathe amnandi masiqabulane,
Ndebe zimandi zingiconcis' amathe,
Ze kuthi angikubambe khona laph' esindlangalaleni ngithi nje manqa,
Mlomo mnandi othetha amagama amnandi,
Akitaz' imizwa yami ngigcine sengiphimisa sengithi ngiyakuthanda ntokazi.
Aw kodwa ntokazi yakwazulu.

By Senzokhaya umhayi.

by senzokhaya umhayi

Comments (15)

The glorious thrill... Thanks for sharing. Sylva
...........truly we must believe there is more goodness in the world than bad....after all truth and goodness triumphs every time....
Beautiful poem full of love and Hope. We must believe in goodness. See joy and beauty in world otherwise we will be the victim of our own despair and sadness.
A wonderful poem, full of optimism full of love and hope, has brightened the mood again no end
Lawson's lovestruck heart sings beautifully.
See More