Ako'y Iyong Sanggol, Ina

Ako ang iyong sanggol, Ina.
Hindi ako nagmula sa iyong sinapupunan.
Ang mga anghel ng Diyos
bumaba mula sa kalangitan
at sa iyong sinapupuna'y ako'y inilaan.

Hindi ako nagmula sa aking Ina;
Ang Panginoong Diyos ang Siyang may nais.

Ako'y maligaya sa bagong yungib ng pagmamahal,
sa iyong banal na sinapupunan
at doon ako'y natulog ng mahimbing.
Ang mga anghel ang aking mga taga-bantay.
Sila'y nagsipagdarasal
para ako'y manatiling ligtas
hanggang ako'y maisilang sa mundong ibabaw.

Sila'y nagsipagsanay ng makaluwalhatiang awitin ng kapanganakan
upang sa aking pagsilang kanila'y tugtugin ang ginintuang harpa.

Habang ako'y nasa iyong sinapupunan
sila'y nagtungo sa akin.
Ito'y lingid sa iyong kaalaman, aking mahal na Ina.

Maligaya akong isinilang
Bilang iyong mahal na supling.

Nais kong ngumiti
Nais kong kumanta
Nais kong maglaro
Nais kong tumanggap ng gatas mula sa iyong dibdib
Hanggang sa ika'y makuntento.
Nais kong makita ang mga ngiti sa iyong mukha
Hanggang makuha ko ang lahat ng gatas mula sa iyong mapagmahal na dibdib.

Ang mga ito'y panaginip ko mula sa iyong sinapupunan, aking Ina.

Ngunit sa isang malupit na araw
Naisipan mong ang buhay ko'y kitilin.

Ang mga diyablo sa Hades
Nadinig ang iyong nais.
Inilabas nila ang pinakamalakas na tambol,
at tinugtog ang maladiyablong ritmo.
Ang lahat ng mga diyablo ay nagsama-sama,
nagsipagdatingan at nagsipagsayawan,
nag-tatalunan at nag-aawitan.
Sa hana'y sila'y nagsipagsayawan.
Sa lupon sila'y nagsipag-indakan.
Nagsipag-indayog ang kanilang mga talampakan.
Nagsipag-indakan ang kanilang mga kauluhan
Maiilap na awiti'y kanilang hinimig
at ang tambol ng demonyo'y kanilang pinadinig.
Ang buong impyerno ay nagsipagdiwang
sa pasya mong ako'y paslangin.

Batid mo ba ang aking pagtangis?
Batid mo rin ba ang mga anghel ay nag-iiyakan din?
Batid mo ba ang sangkalangita'y nagluluksa
dahil sa aking pagyao sa iyong sinapupunan?

At bago ang sandaling ako'y malupit na pinaslang,
aking nasilaya'y Diyos na May-kapal kahabag-habag na lumuluha.

by Aya Poetess

Comments (0)

There is no comment submitted by members.