Amadwala

Poem By Goodenough Sakhile Dlamini

Ngizwa amadwala esho ngamandla emifuleni sengathi ingenisile....
Imisindo isho kuze belu izintaba kunanele nezihlala...
Amathemba abukeka ebumbeka kancane kancane kuhle komneke kodwa ohamba ushuye imilobo lapho odlule khona...
Ngibona ikusasa lisondela kuphela isikhathi sokulinda...
Nokubekezela kuba ngokunethemba nokunethezeka...
Kepha ngoba akubobonke abantu abazojabula...?
isimo sokuzungezwa ngemibuzo onezinpendulo zayo kepha ongeke wazikhipha ngrnxa yokugcina inhlonipho...
Kuhamba kushabalale konke obekulindelwe kuvele obekungalindelwe kepha ilokhu imile eyami imibono...
Nanamhlanje ngisasho konke esikwenzayo kuphumeleliswa ngumdali kuphinde kushabalaliswe nguye...
Ukuhlela kwakho kungaphikisana nakuhlela kwakhe bese kuvune yena belu ongaphezulu...
Ngiyilindele imisindi ngemibono eyahlukene nokunengeka
Kungengikhumbuze na amahlokohloko exokozela emithini emidekazi?
Impela iqiniso elingephikiswe ukuthi enhle esuke igawulwe ezizweni...
Ngisho ngoba umntanomuntu muhle...
Namanje ngisathuka uma emehlo ethuke ehlangana..
Kuhlengezela Izinyembezi zomunyu uma ngi ninga ngekusasa ngaphandle kwakhe...
Kepha kungani ngoba benginazo izinhlelo engekho empilweni yami.
Miningi imithetho singabantwana esiyeqile kepha ngyakholwa ayikho imigodi yokuba silahlwe nathi...
Ngokushintsha kwesikhathi esiphila kuso, besidlulile emithethweni esiyibekelwe
Sabuswa imizwa yokuthanda kwethu
Sathatha izunqumo ezinqala
Sazibona sinamandla alingene ukuzifaka ezilingweni
Yebo kepha Uthando lunamandla ngoba lugoba ngisho izidlakela ezivunyiwe...
Uthando oluvuthayo impela liyalikhipha ne koba lomlilo
Konke kuthuka sekwenzekile ngenxa yokuthembana...
Ngeke sakubeka mabala ngabe uyindodana noma uyindodakazi
Isandla ezifudumele uzozifica zikulindile...
Awukaze waba iphutha kubantu abazi kahle imiphuma yemikhuba yababili...
Buka ngoba izizwe zihlezi zibhekw ukuwa kwakho ngaphambi kokuba zikulekelele ukuze zakhe amagama azo...
Impela Angisoze ngabukela phansi ubukhulu bakhe
konke kungamandla okuthanda kwakhe hayi okwethu...

Comments about Amadwala

There is no comment submitted by members.


Rating Card

5 out of 5
0 total ratings

Other poems of DLAMINI

Don'T Mind I Am Going To Be With You.

In that night I will walk with you to the light.
In that mountain I will climb with you to the plain.
In that journey I will travel with you to destine.
In that party I will dance with you through the end.

Where Are You?

I am about to do something stupid
I am about to lose my mind
I am about to lose hope
I am about to get over this

The Playboy

The playboy
I didn't love you for the first time
you loved me for what I ‘am looking like
i said a thing that you were waiting to hear,

Since You Left Me

Since you left me
My heart finds it hard to accept
My soul sinks in the deep ocean
I can't watch anyone with my eyes right now

Ngangathini?

NGANGATHINI
Ngangathini ithinitho umbengo kungathintiwe
Kusalenga emsam kunga thuliwe
Uthando ngingakalazi, nomhlaba naw' ungakangshayi

That's When Love Fade

That when love fade
Person recently arrived…
Saying the same story you identify, like it new in your ears,
Perform as new in your eyes,

Edgar Allan Poe

Annabel Lee