FMS (27 May 1980 / Poblacion, Batangas)

An Muya Kong Masabutan

Kan aki pa ako

Nasabutan ko na

An hudyan,

Pero kun pwede,

Daing mahibi

Ta wara man itong magiginibo.Habo ko na magadan na garo ayam;

Basta na sana mangimigkimig sa tinampo,

Ah, kun muya nin mga tawo na agihan sana

An malipot kong lawas,

Dai akong labot,Dai akong labot…

An muya ko sana,

Masabutan ko

Kun pano maging tawo.

User Rating: 5 / 5 ( 0 votes )

Edgar Allan Poe

Annabel Lee

Comments (0)

There is no comment submitted by members.