At Lake Murrray

At Lake Murray

Spring, why must you leave so fast
Little buttercups, black-eyed susan, yellow blooms of Spring are feeling sad
In the pond, those waterlilies rise high among tall cat-tails grass
I stood here, on the bridge awaiting...
refusing and denying still, that my spring time just has passed
Spring, why must you have to leave?
And left me the only shadow of a happy life...being over-casted!

Nhat Thuy VI

(Inspired and stranslated in Vietnamese)

Xuân trôi

Sao vội thế Xuân ơi! sao vội thế?
Để giọt xuân sầu khẻ đọng cánh hoa rơi
Hồng phai màu: buttercups
Vàng blackeyed-susan: khô héo nụ
đồng hoa li ti chớm nở, vội tàn phai
Bên hồ sen, ta dừng chân nán lại
Những lá uốn mình, như vượn mãi
Chen chân cùng cat-tails, loài cỏ dại
Ta đã đứng bên cầu, quay nhìn mùa hạ
Đâu ai đưa tiễn Xuân
Sao Xuân trôi đi buồn bã
Và chỉ đễ lại trong ta
những bụi mù tơi tã
Lên bóng hìnhđã mờ nhạt xuân vui!

Nhật Thụy Vi
May 2018
Lake Murray

by Nhat Thuy Vi

Comments (2)

Yellow blooms of spring murmur the seasons vicinity And brings the wings of season to spread harmony of attraction - nice depiction of spring my 10++
A poetic delight that enters our psyche.++10