Bakphindile (Ft Buyoh Da Poet Umsolwa)

BUYOH DA POET
.
WABUYA SUDABUKISA WABUYA USUBULISA
WAKHALA NGABALISA WAGXEKA ABESILISA WE
MZUKULU BAKWENZENI OH BAKUPHINDILE
khumbula ngangishilo ukuthi intaka ibekelwe
amazolo ngabe
usawakhumbula amazwi ami ayizolo ngthi
ngyakubonisa ungibize ngomadala owawungekho
ebusheni bakhe
ungitshel ezinhlamvin zamehlo ukub ngyakudidisa
endlelen yan ngyakuphazamisa
bheka mnj usunjani usubuy suthubelez ngezindonga
awusakwaz nokuzimela bakuqhem ingoz engeqiwa
ntwala kuthin
usuwumthwalo engan sebekuphindile ngiyazis usath
wen usile mzukulu
ngephutha lokuqal wen kwakufanel
ukhule bhek suguge kanjn ngath min naw
sesowontanga ube ungangilam
nakungilam kunina
ngkutshel ngabafan bhek manj usukhul uyidlobho
kangakanan lowo oyokubek ezingen akufak
emshadwen
uyob ssemfimfitha ilutho ngenx ykho
uhlulek ukuziphath laphok olwakh usana
nomusugul uyliphath asinakudlal wen
WABUYA USUBULISAAAA WAKHALA NGABALISA
WAGXE- ABESILISA WEMZUKULU BAKWENZENI OH
BAKUPPHINDILE UTHULI LEZICI USUBIKA IZABA
.
MPHATHI MBHELE
.
WABUYA SUDABUKISA
WABUYA USUBALISA
WAKHALA NGABALISA
WAGXEKA ABESLISA
WE MZUKULU BAKWENZENI
OH BAKPHINDILE
.
Ngangvele lento usakhula udlala ngowakho ukhulu
Ngakbona usemncane inhlasana yokuphumelela
kuwe isayincosana
Phela wena awuzphathisanga okomtwana
Kwakuya kwakho kwandonga zyaduma ngabona
akuyiwanga kofunda
kuyodlalwa umasinqakisane ngekhekhe
He yazi wena namanje awfundanga
usangena nesgqebhezana
Ushona phansi ushona phezulu wemzukulu
uzoshona
Mawufika phezulu uzosho yini na ukth
sebekphindile
Abafana wena awfunanga ukfana nophindile
Phezu kwalokho uth wadlala izinja nami ngzala
unyoko ungthukile
Shuthi nginxeba
Nami empeleni sengdelile sengzolala ngenxeba
kwazise ngizame konke ukunkhombisa
Ukth nami ngumzali
Kodwa nisangthuka
Nithi kunjenje ingenxa yami
nith yimi enganqaba kuzenibone uyihlo nisho lo
waniphika
Nithi yimi onganinikanga uthando
kodwa angsebenzi
Kodwa nani naningalali ningadlile
Ngivuka ekuseni ngigcwele uhlakahla ebusweni
mina lo ngbheke emasimini ngzamela nina ukuze
nidle
Akaze ngthume munt ukuthi akayodayisa ngenyama
yomlenze
Akaze ngith thandani ukufa
nginkhuza nith lol
Nami ngsukuma no lol mangkubona ubuya
nabazukulu mzukulu kanye nomunye esiswini
He
WABUYA SUDABUKISA
WABUYA USUBULISA
WAKHALA NGABALISA
WAGXEKA ABESLISA
WE MZUKULU BAKWENZENI
OH BAKPHINDILE

by Mphathi Thobumoya Mbhele

Comments (0)

There is no comment submitted by members.