गोखा मोन्दांथि

नै आंनि सैमा गान्दुरो बर'फोर
जायफ्रा दिनै गांखं बुब्राबब्लाबो
अख्रांनि रुगुंखौनो मोना मोना-
गावनि मोन्थाइखौनो सेख' रोङा
हब्राबाय थादो जुजिनायनि आन्दो आन्दो
गुबुनफ्रा थांबाय लैथो बिलोखौ आरो
आबुर गैयै अख्रांखौ सौसिना गंसे अख्रांजोँ ।
रानथाब-खुथाब खामिहारा नुजाब्लाबो
बेगेँनि बिगुरा गोबौ जाबाय थेवब्लाबो
बेसेनसो गैलिया हब्रानाय खाब्रां जाबाय ।
गावनि मोन्थाइखौ आसि थुब्लाबो
नंथारगौ नंथारगौ जिउ होब्लाबो
नारहरना दोनजादोँ गोजानाव
उन्दै खालामजादोँ बर'आ,
मासि गोमादोँ ।
मोन्थाइनि थाखाय गोख्रोँ बोलोजोँ
बिग्रायारि बर' जोहोलाव उजिदोँ
बे जानांदोँ खारैनो लोरबां सिफाइ
थाखोमानो अरन गैया फुर्णिमा हराव(दिनै)
सोरनिबा जेयाव थै फुनलेनांदोँ ।
मोन्थाइनि दाबिखौ लानानै फिफां सोमावदोँ,
रानख्रेब देहाजोँ लोरबां बिखा फोर्दानै
आंखालनि लामा दरखं जिरायना मागिब्लाबो
राननानै थानांदोँ साननि दुंनायजोँ सोरलाब आरो
सुबुं मोन्थाइखौ लानानै आर'ज गसरब्लाबो
ओँखाम खब'से फिथरखौनो मोनजायाखै ।
आंनि बिग्रायारिखौ सोरबा खुगा खाथेनाय
जोँमानि जोँनाय फुर्णिमा हराव
लिलि-लाला मुगैथाव थैजोँ फोजोबबाय
बेयो जाखोदा सोरनि गोरोन्थि?
आंनि उलाफादआव दा सोर राजखान्थि?
हावरियानि थरसे ओँखाम फिथर
अननाय सिबिनायजोँ राननो रोङा,
बे लोरबां जोहोलावखौ आं बोख्लायगोन
हावरियानि आफाखिजोँ बेखौ आं
गोथार सिफाइ खालामगोन ।
बारजोँ गलायना लोगो लाथोँ बार-हुंखा
अखाजोँ अखा थांथोँ दाब्रायनानै-
नै आंनि उन्दै होनजानाय
हावरिया बर' हारि
नङाबा गैखालिया जिउनि उदांस्रि ।
फै नोँसोरबो फरायसा लोगोफोर
हब्राना खन्थाइनि गोथां समायना
सोमखोर बुहुमनि लामाजोँ-
हरै थाबोबाय लामाया हयथ'बा बेमा जे
बेयाव आरो दानांथोँ ब्रे ।
गियाननि आंखाला दंखायो आंनियाव
आरोलाय-
सोरनिबा गुलिनि उखुन्दैया खोबथेदोँ
आन्दो आन्दोयै आंनि लामाखौ
आंनि हान्थिनाय लामायाव बेयो जादोँ
मोस्लेट सोरांनि आन्दायनाय
जोँनि गाहामखौ दोनखोमाना लाबोदोँ इनायनो फाराग ।
जौसे जौ खोन्दो गोग्लैयो
खर'आव गोथार सान्नायनि बिबान
बर'आ बर'खौ थेवबोनो दुसियो
इनाय अगेनानो जोँखौ खालामो
सै सै बेदर दरसेनि सेलायनाय ।
खोमायाव आंनि गोग्लैफैयो
मोखां सोम लाहाखि मोखांजोँ
मुस्रि सिङाव आं एब्रेयो,
फार्सेजोँ गांहाबनाय सोमावसार उदांस्रिनि
जोफुं जोफुं आफाखि हाद्रिया
आंनि मुस्रि सिङाव एब्रेयो
बेयाव आं बोरै थागोन?
गोसो खाथे खाथे गन्थं हमनानै
बारजोँ बार आं गोसोखौ थिनहरो ।
नुनो मोनाखै आं उदांस्रिखौ
सिमाङाव माब्लाबा नुनायबायदि थेवबो,
फानफ्रे फानफ्रे बेन्दोँ महरनि
दंथारो बर' गेजेरावनो हारिनि
मुंख्लं जानाय हारिनि गेदेमा
सोरबा थिवरियानि फोजोबनाय हारिनि
बिखा संफ्ल' गोरबोआव
दंथारो उदांस्रिया बेन्दोँ जानानै ।
नै गेदेमा आंनि जोहोलावफोर
लिँहर लिँहर बयखौबो जानजि खानो
दाबोनो बेन्दोँ थायोबोला
सै होनना दाबखानि सेराव दोनोबोला
उदांस्रिखौनो मोना जागोन
फानदेरना उदांस्रि बेन्दोँ गिदिर जाथारगोन
रोदायाथ' गोथौ लावखा थारगोन
दानो दं समा, दानो दं
नङाब्लाथ' दाउखाफ्रा दाबो थियारि
आरो दाउब' मोनहा?
बिसोरबो थियारि (?)

by Ronjoy Brahma

Comments (14)

This is a beautiful love poem. Enjoyed reading it.
Such a beautiful poem. I could read it again. Worth memorizing are it’s amazing lines and rhymes filled with beauty, love and effects of time.
My spotless love hovers with purest wings, About the temple of the proudest frame, Where blaze those lights, fairest of earthly things, declaration of love wonderfully penned. tony
Seven Shakespearian sonnets of declaration of love
A strong inscription has been made as tutela. Beautiful poem shared.
See More