تحریم Boycott (Persian)

! تحریم کن مرا به چه جرمی؟ بت افکنم

برجام نقش دیو اگر افتاده بشکنم


در هر چهل بهار ز عمرم جهان بِدید

با دست حق، دسائس ابلیس بگسلم


#فرزاد_جهانبانی
سروده 257

#Farzad_Jahanbani
Poem 257

by Farzad Jahanbani

Comments (0)

There is no comment submitted by members.