NNM ( / )

Dawn Of First Autumn Day Over Lebanon Valley

Officially, today is the first day of Autumn
Cornfields were already harvested but corn stumps remain.
These stumps run in many parallel rows in brown fields.
Vast rolling hills spread their beauties for miles.
In very far horizon, gray mountain ridges lie.
Bright oblique rays shine beautiful Autumn sunrise
White dreamy morning mists cover low grounds for miles
Many hill tops appear like floating in misty clouds.
From the slopes of Mount Gretna
Morning mists are rising to become early day clouds.
Under azure sky, float some white clouds.
A pair of prey birds glides above the foot of Philhaven Hill
A herd of cows are resting after their feeding.
In Philhaven pond, a pair of swans slowly swim.
Philhaven Hospital sits on the hill.
From here, I stand and watch the Lebanon valley dawn.

09232015
NHIEN NGUYEN MD

Above is translation poem of the Vietnamese poem of NHIEN NGUYEN MD:

BÌNH MINH TRÊN THUNG LŨNG LEBANON NGÀY ĐẦU THU

Hôm nay, chính thức vào Thu
Đồng kia đã gặt, bắp trơ gốc già.
Gốc già thẳng luống đất nâu
Lũng đồi thoai thoải trải xa dặm dài.
Xa xa, dẫy núi mầu lam
Bình minh mới dậy, nắng vàng chiếu ngang.
Sương đêm trắng phủ mơ màng
Sương che lũng thấp chập chùng dặm xa.
Từ sườn núi thấp Gretna
Sương đêm đã biến thành mây đầu ngày.
Trời xanh vài khóm mây bay
Đôi chim giang cánh lượn quanh chân đồi.
Ăn xong, bò sữa nằm chơi
Thiên-nga một cặp nhẹ bơi trong hồ.
Nhà thương* nằm ở lưng đồi
Từ đây tôi đứng ngắm trời Leb'non.

09232015
NHIEN NGUYEN MD

*Philhaven

by NHIEN NGUYEN MD

Comments (2)

Autumn is my favorite season. Thank you for sharing your poem. Good work.
Thanks for sharing your poem, Dawn Of First Autumn Day Over Lebanon Valley. Beautiful!