Diyos Ang Sasambahin

D-iyos ang sasambahin,
O-ras at araw ay maliwanag;
R-umagasa man ang tubig,
E-ksakto pa rin ang pagtawag.
L-aging Diyos ang sasambahin, kagipitan man ay maranasan;
L-umala man ang tiisin, pagpupuri'y di pababayaan.

L-umaganap man ang kahirapan,
A-ng tiwala'y di kukupas;
U-sigin man ng kaaway,
R-egalo ng Diyos ang iyong lakas.
I-ka-dalawampu't walo ng Hulyo, payapa ang iyong damdamin;
O-nsana sa Dakilang Ama, Diyos ang sasambahin.

by Bernard F. Asuncion

Comments (0)

There is no comment submitted by members.