[zulu, Inkondlo] Asibe Nje Ngemifula, S'Thandwa

I-Tafula angeke liphinde lihlangane ne Fuji
Asibe nje ngemifula, s'thandwa
Imifulakazi, hhayi izintaba
Ohanjeni lwayo loku yo busisa ilizwekazi
Lawo nkulunkulu ngama themba afanelekileyo
Lapho ugwadule luyisibuko se zulu
Imifulakazi igijima ukusukela ezizibenikazi
Kayiziqgizi qakala ngalezo zinto ezifana
Nemincele, imigoqo, noma ubuzwe
Imifulakazi iyagijima
Ukweluleka kwayo
kanye nebanga phakathi kwayo
Akusho lutho, ngoba
Imifulakazi inesiqiniseko
Sokuthi isayobuye ihlangane
Kude le
Emaphethelweni olwandlekazi thizeni

by LLM Mbatha

Comments (1)

An excellent remembrance of those who fell in the Winter War. Thank you.