سالهای دانشگاه

روزگاری که کنی از پل کنکور گذار
چون کنی پرسش از استاد و شود دست به کار
بینی افسوس که ماندست فرو اندر گل
آخرین بار که خواندست کتابی 2000

by Zahra Shariat

Comments (2)

Beautiful natural imagery. Compliments especially on the ending sentiment.
A delight to read this great nature poem.