Γεώργιος Δροσίνηςη Αλεπού Καλόγρια Georgios Drosinis The Fox Nun

Η αλεπού καλόγρια

😁😊


Σαν δεν είχε τι να φάει
μία αλεπού πονηρεμένη
αποφάσισε να πάει
και καλόγρια να γένει.

Τρεις κοκόροι που δεν έχουν
στο κεφάλι λίγη γνώση
την πιστεύουνε και τρέχουν
την ευχή της να τους δώσει.

Μπαίνουν μέσα στο κελί της
τους ξομολογά εκείνη
και κουνεί την κεφαλή της
και συγχώρηση τους δίνει.

Και χωρίς να χάσει ώρα
καθώς ήταν πεινασμένη
τους αρπάζει κι είναι τώρα
και οι τρεις συγχωρεμένοι.

Και η αλεπού τους κλαίει,
τους μοιρολογά και λέει:
Έτσι την παθαίνουν όσοι
έχουνε κοκόρου γνώση!
Γεώργιος Δροσίνης


The fox nun😁😊


Like he did not have what to eat
a poor fox
decided to go
and nuns to be born.

Three corks they have not
in the head a little knowledge
believe it and run
her wish to give them.

They get inside her cell
those fairy tales
and she shakes her head
and forgiveness gives them.

And without losing time
as she was hungry
it grabs them and is now
and the three forgiven.

And the fox is crying to them,
he laments and says:
That's how they get it
have cognitive knowledge!

by Mary Skarpathiotaki

Comments (0)

There is no comment submitted by members.