ସ୍ୱର୍ଗheaven

ଅମୃତ ହୁଡିଣ କେହୁ ଭୁଂଡିବ ଗରଳ,
ମଣି ଛାଡି କରିବ କେ ଗଳେ ସର୍ପମାଳ।-ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ।

ନିଜ ମା, ନିଜ ମା-ଭାଷା
ନିଜ ମାଟି ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ।

ନିଜର ଥାଉ ଥାଉ
ଯିଏ ଆପଣାଏ ଅନ୍ୟର
ସିଏ ହିଁ ଗଦ୍ଦାର।

by Gajanan Mishra

Comments (0)

There is no comment submitted by members.