(June 15,1942 / Aravayal, karaikudi, Tamil Nadu, South India)

Afrika Yedu! .

Ishe makakomborera Africa. Mukaipa kuvanhu vatema. Makatipa zvicherwa zvese zvamakath ngazvive panyika. Mukati pazivo yandakupai ngaizare magariro netsika. Mukati muri vana vangu Mose. N'anga. Maporofita Mhombwe ne Vatenderi munashe. Makatipa zvipo kuchana choga choga. Cherudzi rupi norupi. Mukati Ani na ani. Ngaavepo kubatsira Africa Yedu.


Masi iwa ndiye wamakaropafadza nayo Mari. Hamuna kutipa Ebola Yapedza hanzadzi KuUGANDA. Hamuna kuti muchagerwa muparavara nemukondombera. Makati muchadya maguta mowombera. Makati yekumwa muchageza. Hamumwi yamageza. Chiropa muchacheka Noreza. Midzimi mikuru vari chirorodziva. VARI ZAMBE. Vane uta bwusinga vhikwi. Rushambwa rudzi yiko rwadai mutiramwire renyu zamo. Ishe makatida mukatipa zvamusina kuvapa. Ndokusaka tichingotsika Afrika yedu! .

by Poet jerrimos mugweni(ZVAVANHUVEVHU)

Comments (1)

Plants kingdom protects all species irrespective of Families - thanks for sharing your words