NNM ( / )

I Feel Nostalgic As I Miss Squirrels On My Mulberry Tree

I sit quietly at my desk to watch a mulberry tree
I wait for running squirrels but the boughs are deserted.
Squirrels had made their homes here for many years
But since last year, they had to guard themselves against my cats.
During the last year Lent season, I saw my cats on this tree
I assumed these squirrels begged these cats very hard for their lives*.
Even though these cats agreed to squirrels' pleading for Lent abstinence
They didn't promise not to hunt after the Lent was over.
As I'm sitting here pondering on my cats and these squirrels
I feel nostalgic as I miss these squirrels on my mulberry tree.

NHIEN NGUYEN MD
1/5/2018

* please see "A Squirrel's Lenten appeal to a cat"

Above is English version of the Vietnamese poem of NHIEN NGUYEN MD:

TÔI BUỒN TÔI NHỚ SÓC TRÈO CÂY DÂU

Ngồi bàn lặng ngắm cây dâu
Tôi chờ sóc chạy nhưng cành vắng tanh.
Bao năm sóc ở cây này
Nhưng từ năm ngoái rủ nhau trốn mèo.
Mùa chay năm ngoái mèo lên
Tội tình mấy sóc van xin thật nhiều.
Mùa Chay, thịt sống mèo kiêng
Nhưng mùa Chay hết trách chi đám mèo.
Ngồi đây nghĩ truyện sóc mèo
Tôi buồn tôi nhớ sóc trèo cây dâu.

NHIEN NGUYEN MD
1/5/2018

by NHIEN NGUYEN MD

Comments (0)

There is no comment submitted by members.