WMP (October 1951 / London, UK)

Language-Less And Others ଭାଷାହୀନ

1.

ପତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ,
ସମୟ ଉପଗତ ।
ଆଉ ଖେଳିଥାନ୍ତ?
ଆମେ କିନ୍ତୁ, ତୁମ
ଖେଳରେ ନୟାନ୍ତ ।
ସେତିକି ଥାଉ,
ବେଲୁନ ଫାଟୁ,
ଆକାଶ ଭାସୁ ।

2.

ମୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ
ଆଉ ଏ ଦେହର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ।
ମୁଁ ଏ ଦେହ ନୁହଁ
ଆଉ ନୁହଁ କିଛି ମୋର ।

3.

ଆମ ଲୋକେ
ଭାଷାହୀନ, ଶବ୍ଦହୀନ ।
ଆସ ଦେବା ଭାଷା ।
ଭାଷା ଦେବାକୁ
ଆସିବ ନି ଯିଏ
ରଖିବା ନି ତାକୁ
ରାଜ୍ୟରେ ।
ଆସ ମୁଣ୍ଡଟେକି
ଛିଡାହେବା
ଆମ ନିଜ ମାଟିରେ ।
କହିବା ମା କୁ ମା,
ଛାଡିଦେବା ନି
ଅବହେଳା କରି
ଅମଣିଷ ଭେଲିରେ ।

User Rating: 5,0 / 5 ( 1 votes )

Comments (0)

There is no comment submitted by members.