PN ( / )

Imithelela Emibi

Iithelela Emibi

Ukulahleka kwakho kube nemithelela emibi empilweni yami.
Ubungumuntu, futhi ubuyincenye ephelelisa konke okwami.
Amavi avela kuwe ebengakha, futhi ngiwathokozela.
Izethembiso ezivela kuwe beziwumthombo wokusimama komoya wami.


Nalapho ngidideka ngilahlekelwa yithemba,
Uwena ubungiqondisa, ubuyise nethemba.
Nalapho ngikhala ngidabukile, uwena ubungiduduza.
Ubungenza ngibe namaphupho amahle,
Futhi ubucinisekisa ukuthi ngiyawafeza.


Ubungenza ngizibone nginekusasa elichakazile.
Ubuzinikela, udele konke okwanzayo uma ngikudinga,
Ubungisiza ungithwalisa nomthwalo wami ongisindawo,
Okwami bekuhamba phambili bese kulandela okwakho,
Ngenxa yothando nangokuthembeka kwakho.

Ubungumuntu onothando olumnene,
Umuntu onothando olungacanuki,
Umuntu onothando olungazikhukhumezi,
Umuntu onothando olungazigabisi,
Umuntu onothando olungazicabangeli okwalo,
Umuntu onothando olubekezelayo.

Yebo kona simelwe ukufa lapho kuyofananiswa
Namanzi achithwe phansi, asenganakubutheka.
UNkulunkulu aze awulonde umphefumulo wakho,
Ungatholakali uzulazula, ngoba ufanelwe ukuya ezulwini.
Ulale ngokuthula siyobonana kwelizayo.

by Paiva Nkosinathi

User Rating: 5 / 5 ( 0 votes )

Comments (0)

There is no comment submitted by members.