PN ( / )

Inkosi Nomlobobokazi Wayo

Inkosi Nomlobokazi Wayo

Inhliziyo yami iyachichima ngendaba enhle,
Igama engilicambe ngeNkosi.
Ulwimi lwami lulusiba luloba ngokushesha.
Umuhle kunabantwana babantu,
Ubuhle buthululelwe ezindebeni zakho.
Ngakho-ke uNkulunkulu ukubusisile kuze kube phakade.

Bophela inkemba yakho okhalwani wena qhawe,
Kube ngukuphakama kwakho nobukhosi bakho.
Hlahlameleka ebukhosini bakho,
Uqhubeke ngeqiniso, uqhubeke nokulunga, uqhubeke nangothando.
Isandla sakho sokunene siyakufundisa ngezinto ezisabekayo.

Imicibisholo yakho ibukhali,
Izizwe ziyawa phansi kwakho,
Isihlalo sakho sobukhosi singunaphakade,
Intonga yobuqotho, iyintonga yombusi wakho.
Ukuthandile ukulunga wakuzonda okubi,
Ngakho-ke uNkulunkulu ukugqcobile ngamafutha enjabulo.

Amadodana namadodakazi akho ayakuba sesikhundleni esikhulu,
Uyakwabela abe yizikhulu zomhlaba wonke.
Igama lakho uyakulenza likhunjulwe ezizukulwaneni zonke.
Izizwe ziyakukuphakamisa kuze kube phakade, njengoba zikuphakamisa nanamuhluhla.
Uyakuba yimqaba yomhlaba wonke, njengoba uyiyo nanamuhla.

Izizwe ziyakushaya izandla, zihlokome ngezwi lokuhalalisa.
Zonke izizwe ziyakuhuba izwi, ziyakukhothama,
Zibize igama lakho nobukhosi bakho,
Ngokuba wena ungubaba wazo futhi uyesabeka.

by Paiva Nkosinathi Vilaneulo

User Rating: 5,0 / 5 ( 1 votes )

Comments (0)

There is no comment submitted by members.