Intyatyambo Yothando

Ndophele ndithini na Bhelukazi
Elimanz' andonga nobulali
Kaloku neenyosi aziwuvali ngawe
Ncangathi ndini yothando

Kaloku wena ungumomelezi wentliziyo
Zethu ezibuthathaka yolokazi
Ubuhle bakho bumangalisa ihlabathi
Besingobani na thina ngaphandle kwakho

Wena usinika intsingiselo yobom'esibuphilayo
Isandla sakho soxolo sibumba ubuntu bethu
Wena ungumkhanyisi weentliziyo zethu
Xa zisithela kubumnyama beli lizwe

Wakha imbumba yemvisiswano nentlonipho
Thina sizwe sakho sikukhonzile ngolonwabo
Amahem-hem namayeye-ye siwanikela kuwe
Kaloku wena uyincindi eyombethe uthando lwenyaniso

Hlala ezintliziyweni zethu nakumaqhawekazi ethu
Xa lisitshonela eli langa wena ulithemba lethu
Sakombatha wena ngamaxesha onke kumkanikazi yothando
Siyathembisa sizibophelela ekwakheni amakhaya ethu ngothando

by Melikhaya Zagagana

Comments (0)

There is no comment submitted by members.