Ishq Fana Ka Naam Hai Ishq Mein Zindagi Na Dekh

Poem By Jigar Moradabadi

Comments about Ishq Fana Ka Naam Hai Ishq Mein Zindagi Na Dekh

Add a comment. bahut achcha
tujh ko khuda ka vasta tu meri zindagi na dekh jis ke sahar bhi sham ho us ke siyah shavi na dekh.. bahuth badhiya...


4,0 out of 5
2 total ratings