ഒ ര ു പ ു ഴ യ ൊ ഴ ു ക ു ന ് ന ൂ

പ ു ഴ യ ൊ ഴ ു ക ു ന ് ന ൂ ഒ ര ു
പ ു ഴ യ ൊ ഴ ു ക ു ന ് ന ൂ
സ ് വ യ മ റ ി യ ത ൊ ര ു ച െ റ ു
പ ു ഴ യ ൊ ഴ ു ക ു ന ് ന ൂ

ശ ൈ ല ത ് ത ി ല ു ര ു വ ാ യ ് , ന ീ ര ു റ വ യ ാ യ ൊ ര ു
പ ു ഴ യ ൊ ഴ ു ക ു ന ് ന ൂ
ക ാ ട ി ന ് റ െ ക ു ള ി ര ാ യ ് , ക ന വ ി ന ് ‍ ന ി റ മ ാ ര ് ‍ ന ് ന ൊ ര ു
പ ു ഴ യ ൊ ഴ ു ക ു ന ് ന ൂ

ന ാ ട ി ന ് ന മ ് ര ി ത മ ാ യ ് , ക ന ി വ ി ന ് ‍ ന ന വ ാ ര ് ‍ ന ് ന ൊ ര ു
പ ു ഴ യ ൊ ഴ ു ക ു ന ് ന ൂ
ന ഗ ര ത ് ത ി ന ് ‍ ത ീ ര ാ ദ ാ ഹ ത ് ത ി ല ് ‍ , വ ര ള ു മ ൊ ര ു
പ ു ഴ യ ൊ ഴ ു ക ു ന ് ന ൂ

ക ട ല ല ത ഴ ു ക ു മ ൊ ര ു സ ാ ന ് ത ് വ ന ം ത േ ട ി
പ ു ഴ യ ൊ ഴ ു ക ു ന ് ന ൂ
ക ട ല ി ന ് ‍ ക യ ത ് ത ി ല ് ‍ , മ റ യ ു വ ാ ന ൊ ര ു
പ ു ഴ യ ൊ ഴ ു ക ു ന ് ന ൂ

ക ാ ല ത ് ത ി ന ് ‍ ന ി യ ത ി ക ാ ത ് ത ൊ ര ു
പ ു ഴ യ ൊ ഴ ു ക ു ന ് ന ൂ
മ ൂ ക മ ാ യ ് ശ ാ ന ് ത ി ന േ ര ് ‍ ന ് ന ൊ ര ു
പ ു ഴ യ ൊ ഴ ു ക ു ന ് ന ൂ

പ ു ഴ യ ൊ ഴ ു ക ു ന ് ന ൂ ഒ ര ു
പ ു ഴ യ ൊ ഴ ു ക ു ന ് ന ൂ
സ ് വ യ മ റ ി യ ത ൊ ര ു ച െ റ ു
പ ു ഴ യ ൊ ഴ ു ക ു ന ് ന ൂ

by Vinod Varma

Comments (0)

There is no comment submitted by members.