Poem Hunter
Poems
KUNEMI VANA VEMUAFRIKA
LB (1/15/94 / brooklyn)

KUNEMI VANA VEMUAFRIKA

Zviya zvekuti pwere
Dzapemberera kutinhira kwemupande
Dzichimhanyidzana mumvura inonaya
Dzichikanya-kanya matope
Vakuru vachirima mupunga nenzungu
Dzangova ngano chete.

Zvava kuitika kwadziri pwere
Kuchema kutinhira kwegidi
Dzichivanda chimvuramabwe chemabara
Dzichikanya matope eropa
Vakuru vachisvimha, vapwere vakatarisa
Ichiteurwa minamato isina mudaviri.

Pwere hadzichaziva chinonzi rufaro
Vana havachaziva chinonzi musha
Vasvava havachaziva chinonzi kudya
Kana vari munhumbu, upenyu harwuchina kodzero
Nekuda kwake munhu
Munhu anotungamidza simba nepondo pamberi

User Rating: 5 / 5 ( 0 votes ) 1

Comments (1)

sad story...but a great poem, love your rhymes.10+