Kabita Chor

kabita chor kabita chor
churi karisnakho r.
abar jadi dhara paris
vango boe tor ghar.

paris nakho likhte jadi
tabu kano likhis vai?
jemon achis avoloy achi
karish kano vane bai?

kabir lekha churi kor
nai ba holi kabi
tate ki tor khati hobe
anno kono vabi.

vab chis tui churi kore
hobi maha kabi
chore beta kabi chor
amor hoye rabi?

churi kore parbinare
mahat kabi hote
jachhi ami likhe diye
manab a jagote.

chore beta sabdhan
karist na r churi
abar jadi dhar te pari
marbo mukhe duri.

ato kichu bolar pareo
jadi abar karis churi,
seser belai sabar majhe
chaliye debo churi.

by Nasidul Islam

Comments (0)

There is no comment submitted by members.