Kan Buda Kun

Kan pigtaram mong nalingawan kong isabay taka sa pagtimpla ki kape,

Namatean mo ba an lipot?

Kun an ulunan an sakuyang kugos sa bangui,

Sa huna mo

Dai na taka padaba?

Nareparo mo ba an pwesto

Kan mga padaba tang mga bitoon pagbuhat mo sa itom

Paduman sa diklom?

Kun iyo,

Pigbilang mo man kuta an mga banguing nagbubuhat ako sa higdaan

Para lakawon an gabos na itom

Ta yaon an bisita mong pula…

by Frederick Maurice S. Lim

Comments (0)

There is no comment submitted by members.