Kharatiaa Maja

Kharatiaa maja nauchha ken
inke aasikari a c bhitare
rahikaridinjaka jena
pachas degree tati?
Jena luke maruchhan
bhuke sushe khaebarke ni paikari,
dadan khatbarkaje jauchhan
durdes pilachuakar lagi?
Jenmankar bhut neikari tume
aaram karuchha semane kenta kari
chalbe dekhuja bhael kebhe?
Hemankar jamibhumi sabu pain thupe
ni paikari aan bhadi chetka
padichhe sarabane
ni dekhiparbarke tume?
Hemankar pilamane iskul kanje
jibe jena naina padharbarkaje kihe?
Tumar bhasha nai bhujhi parbar he mane
tike hetu karichha bhael kebhe?
Bhut belke khali dada bhae
Baki belke hai hai!
E khara utsav tumar aai
Ja maja kara, Ja e lukar mala murdar upre
naja, masti kara, e mankar basha ke
upahas kara, ja.
Tumar lagi e khara aaichhe re buaa
khatikhia, mulia, chasi mankar
katha bhavbarkaje tumar
debarachhe tankia pokkhia chaul
panch tankia bhat jenta bhi nai milbar!
Ja kan karma! emane ta marijaichan
ken uthaba? tume maja karbarkaje
aaichha ken mana karba?
Bahubal, dhanbal tumarne sabu sabu
Ken parba, ken parba? ?

by Gajanan Mishra

Comments (0)

There is no comment submitted by members.