Poem Hunter
Poems
Kungenxa Yami Nawe
BH (19 / Molweni)

Kungenxa Yami Nawe

Poem By Bathokozile Hadebe

Waye ngasabhekeki
kungenxa yami
nawe
washaywa, elinywa
kungenxa yami
nawe
wabethelwa
esiphambhanweni
kungenxa yami
nawe
wathukwa, echotshoza
ngobubi bethu
wayelenga emqamulezweni
kungenxa yami
nawe
wanikela
ngokuphila kwakhe
ekhandwa ngamatshe
ekhafulwa ngamathe
kungenxa yami
nawe
ememeza esiphambhanweni
ethwaliswa umuqele
wameva
kungenxa yami
nawe
wathwala izifo
zethu
watshatha ubuhlungu
bethu
walinyazwa ngenxa
yeziphambeko
zethu
ngemivimbo yakhe
saphiliswa
KUNJENJENJE
kungenxa yami
nawe

User Rating: 4,5 / 5 ( 1 votes ) 1

Other poems of HADEBE (15)

Robert Frost

Stopping By Woods On A Snowy Evening

Comments (1)

yebo kungenxa yezono zethu. beautiful piece


Comments