Poem Hunter
Poems
LạI TuyếT NữA
NNM ( / )

LạI TuyếT NữA

Poem By NHIEN NGUYEN MD

Bây giờ sấp sửa vào Đông
Nhiều cây không lá cành trơ ngó trời
Bên đường cổ ngựa quanh co
Hai bờ tuyết trắng, mặt đưởng đen thui.
Đêm nay tuyết mới đầy trời
Sáng mai tôi phải dọn đường xe đi.
Trận này trận tuyết thứ tư
Nghe tin khí tượng rụng rời tay chân.

12/14/2013
NHIEN NGUYEN MD

User Rating: 3,5 / 5 ( 3 votes )

Maya Angelou

Phenomenal Woman

Comments (0)

There is no comment submitted by members.


Comments