2013 (Setswana)

Fa ke ne ke le mmoki
Ke ne ke tla tsatsanka monogwaga
Ke mo lebogela setoki
Se a nkgabisitseng ka sone jaaka sebaga

Ngwaga o o ne o tlhapile
O ntse montle jaaka kgaka
Itheetso e ne e le ntsi, ke namile
Go sena kgomo e e tlhabang ka dinaka

Monongwaga, a ngwaga o o kagiso
Ditsebe tsa me di ne di itapolositse
Mo modumong wa bo Refilwe, Dimpho le Kgatlhiso
Ke e ja lokgalela lo o neng o lo gakolositse

Ngwaga o ke boneng mosetsana yo o phalang
A tswa metsing a kwa Managua
Ke itse fa a tla mpona fa a sena se a se rwalang
'tsatsi lengwe o tla mmanama

Ngwaga o ke butseng diphuka
Ka fofela dithabeng
Ka ntlha ya go sa tswaleng dibuka
A bontle mo ditshabeng

Ngwaga o ke utlwile botshe jwa go fufula
Le nna ke tshwane le batho
Ba kae ba ba neng ba nthumula
Ke solofela fa ba butse matlho

Monongwaga robala sentle
Ke go ratile mo go maswe
O ntshegofaletse bo Lekoto le bo Sentle
O ba thatafatse jaaka majwe

User Rating: 5 / 5 ( 0 votes )

Comments (0)

There is no comment submitted by members.