ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ଗୀତ Life Is A Song

ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ଗୀତ
ଗାଇବାକୁ ହୁଏ ଯାହା ପ୍ରେମରେ।

ପ୍ରେମ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ
ପାଇ ହୁଏ ଯାହା ଜୀବନରେ।

ସତ୍ୟ ଆମେ।
ସତ୍ୟ ଆମର ବଂଚିବା।

ସତ୍ୟ ଏ ପବନ,
ଏ ପାଣି,
ଏ ମାଟି,
ଏ ଆଲୁଅ
ଆଉ ଏ ଆକାଶ।

ଆସ,
ପାଖକୁ ଆସ।

କେଡେ ମଧୁର
ଏଠାକାର ଏ ଗୀତ।

ବାହି ନେବା ଶୁଣି ଶୁଣି କାତ।

ନଈ ସମୁଦ୍ର ପର୍ବତ
ସବୁ ଏକତ୍ରୀତ
ଆଉ ଆମେ ସବୁରି ଭିତରେ
ଝଙ୍କୃତ।

ଜୀବନ ବଡ ଆଚମ୍ୱିତ।

-

by Gajanan Mishra

Comments (0)

There is no comment submitted by members.