Kanda Nain, Kanda Nain (Odia)

Kanda nain, kanda nain, priya,
Kandibata dosabaha, manerakha.
Kandibara karana dara
Dara nain priya, nain kichhi daribara.
Darile nain bhabisyata, eha nischhita,
Jibana upabhoga kara, jibana aacharya dekha
Darya dhara priya, anubhava kara hrudaya
sabu jibankara, semane eththakara.
Sabu charitra khoja ebam
Nijaku abishkara kara.
Kanda nain, kanda nain priya,
kandiba dosabaha, manerakha.
Jadi kandiba, aakasha hebani ethakara
ebam tume asala jinisha haraiba.

by Gajanan Mishra

Comments (1)

The experience of love can be likened to the experience of the ocean. Like the ocean, it is not 'a bed of roses'.