PM (July 24 Year of the snake / Reitz.Republic Of South Africa)

Mehleng Ya Ka 4

'Mehleng ya ka nna puleng magadi wa kweneng ke ne ke le thatohatsi ya lefatshe le senang mona kaofela.Hela banana.E reng ke le jwetse hore le seke la nkgella fatshe mehleng yaka sefahleho sa se setle.Se tletse kgotso le mohau le qenegelo se ne se kgetwa hore eb be sona.sefahleho sena sa ka se setle.Ho kgabisa dimakasini tsa feshene tse tsebahalang ho tloha Earis le New York le London.Matsatsing a ka ha kene ke sa le mogwetsana ke ne ke phela nna.Ha le ne le ka mpona matsatsing ao le ne le ka dumela hore ke ne ke le motho wa hotsotwa.Ke ne ke se mothonyana wa ho kgellwa fatshe.
Mehleng yaka matitjhere a lona.Borrakgwebo ba lona le boradipolotiki ba lona-ba ne ba hlola ba tenne batswadi baka.Ballaka ba kopa ho nnyala empa lerato leo ba na ba ntsepisa lona.Ene e se la nnete.Ene e le la dipompong le felang ka pelenyana la masawana fela.Mohlankana eo ke ne ke morata ka pelo le moya kaofela e ne e le Thabiso.Ke ne ke morata.Le yena a nthata.ka tsatsi leng a nkopa hore ke monyale ka dumela.A ntshetsa dikgomo tse leshome le metso e robedi ho bontsha hore la pele o hlompha batswadi baka.La bobedi a ntshetsa dikgomo tseo tse neng di nonne ho sena eo e neng e le moketa hara tsona ho hlompha moetlo wa rona asotho wa lenyalo le tlisang kgotso hara malapa.'

Hake sa hopola hore mantswe ana ke ne ke a bua ke le kae.Le bo mang.Ho baneng.Le hore ho ne ho etsahala eng.
Tulo ena e ke leng ho yona ea tshabeha.
E ya tshosa
Hae sale ke le mona ke dula ke hlorile
Ha hona motho ya nketelang
Ha hona moltho eo le nna ke moetelang
Ho hlola ho thutse tu mona
Moya o fokang mona ke o mobe e kang o lakaletsa motho bobe
Haofi le moo ke leng teng hona le di fate le tsona di shwentse difatlheho ho kare ha di a thabela boteng baka mona
mofika a haofi mona le ona ke diqhenqahadi tse di tauhadi.E kare a ka kgoroha a tabola motho kotwana tse pedi.A nkgopotsa motho ya shweleng a ntse a lohotha lonya.Ka moo a tlatseng bop; elompe ka teng
Moya o fokang mona oa bata ka mehla
jwale ke a qamaka hohle mona moo ke leng teng ke bon amajwe a mangata.A mang kea bona hore e ne e le a tjhelete e tlase ha a mang e ne ele a rekilweng ka tjhelete e hodimo.
Jwale ke a ngongoreha.
Letswalo le ntsheha ka maleng kere ke a ho e letsa empa lentswe laka le utlwahala hablhloko marallaneng.Ke a rajwa ho thola ho sa tloelehang ho harolang letswalo la motho
Jwale ke e potsa potsa ena
Hantlentle ke fihlele jwang mona
Ha ke utlwe lerata la bana mona
Ha ke so utlwe pina ya nonyana le ha e le nngwe haesale ke le mona
Ha ke utlwe ho bohola ha ntje nqalong ena e thotseng ha kana
E se e le letsatsi la boraro ke ntse ke epotsa hore ho etsahalang mona

Kgele! jwale ke a bona.mona moo ke leng teng ke mabitleng.
Ka hopola jwale.
Ke hopola koloi e ntjha eo rene re qeta ho ereka le thabiso.Yaba mme malamo wa ka wa re mema hore retle re hlahe mane ho yena retlo thaba le ba lelapa la hae ka ha bane ba keteka letsatsi la kolobetso langwana bona wa matsiboloha eba monate lapeng la kgatsadi thabiso yare ka kgitla ra hopola hore hoseng retlamehile hoya itlhahiksa mosebetsing.

Yare hare le mmileng o moholo hare qeta ho feta toropo ya Niemandsland ba hlaha bana ba makgowa ba topolane ka hare koloi eo lebelo la lona lene le ka e kare e a fofa.
Ha ba fihla lela rona bare hoelesa bare laela hore re emese ka thoko ho tsela.Ra phethisa tailo ya bona retswehile re e potsa hor ho etsa hala eng.Batwsa ba tshwere melamu le dirabolloro ba tjhatla difestere
tsa koloi ya rona kaofela hake tsebe hore o ile a etsa jwang.fela ha kere motho tloha a be a se a ile thabiso.A baleha.A ntshiya ke le mong ke potapotilwe ke sekgakgatha sa dinokwane tsa bana ba makgowa

Ba nkatamela, Ba ntahlela fatshe, ba ntahlela fatshe....ba ntlontlolla pontsheng ya lefatshe le lehodimo.Meokgo ya tswa mahlong a badumu ba ka.Yare ha ba qeta ba nkuka ba ntahlela ka hara buti ya koloi ba hasa sepalangwane ka peterole ba e hotetsa ka lehlokwana la mollo ha tlala kgabo ya mollo ka tjhella lore ka hara koloi ya rona eo re neng re le motlotlo ka yona.Ya fetoha lebitla la ka la pele.

Jwale mona moo ke leng teng hara mabitla la ka ke lena.Ebile ho ngotswe ka ditlhaku tse ntle tse bonahalang hantle ho ngotswe tjena

...Mofokeng

Lefu La Mo Kgahlanyetsa Ka

09/10/1986
Mona ho robetse moradi le ngwetsi ya rona...Mofokeng
Robala Ka Kgotso Mofokeng Wa Ka
O Re Kopele Mabele Badimong

Ke qhanollotse ka hara lebitla la ka.Le wena Thabiso ke o lakalletsa bophelo bo botelele bo botle bo tletseng kgotso le katleho.Ke re ho wena menateng ya hao...oho hle! O rute mora rona hore hohle moo a leng teng a hlomphe ba bang le bona ba tla mo hlompha.
Ke ntshitse se neng se nkgathatsa, se nketse hore ke seke ka phomola ka kgotso nqalong ya ka ya bafu.Jwalo Ke seke buile le baheso ba ha Mokoena moo ke tswallwang teng le ba ha Mofokeng ba lenyalong la ka.Lefu la ka le sehloho ke ya le amohela.Nteseleng ke ithoballe ka kgotso.

by Pheko Motaung

Comments (0)

There is no comment submitted by members.