Poem Hunter
Poems
Mntakwethu
BH (19 / Molweni)

Mntakwethu

Awu! Kodwa mntakwethu, sthandwa somphefumulo
ngikuthanda njenge
mbhali yasehlobo
eqakazile
enamaqabunga aluhlaza
akhombisa uthando
ngibhekisa
amehlo ami ezintabeni ezikude
kuthi angithi
dilika!
zintaba ngibone othandiweyo wami, usofa singalahlani
wami,
indoda yamaphupho
ami,
ephethe uthando lwethu njenge zikhali zamantungwa nginemicabango emihle ngathi ngicabanga, ngijubalale ngemicabango imihla ngemihla
ngize ngimamatheke ngizwe nenhliziyo isigxumagxuma ngenxa yenjabulo nokulangazelela olwakho
uthando olumnandi
kunewayini,
obani labo? Abazobe bebambene ngezandla ezifudumele
ezinophawu lothando obani labo?
Abazobe betshekedula ngengamathole
obani labo?
Abazothi kungekudala
(YES I DO)
OBANI LABO?

User Rating: 5,0 / 5 ( 1 votes ) 1

Comments (1)

thando kimina ufana noju lwezinyosi ngimamatheka ngedwa la ngicabanga ngawe nhliziyo yam' indiza phezulu njengokhozi ngiphupha ngingalele ma ngicabanga ngawe phuma langa, phuma sikothe! ntokazi enhle engenasici thululu wami, sinqanda mathe mntakwethu! ..............................ungifakela uxhuxhu, nogqozi- ngifisa ukubona more&more! ...............