Name

Bears identity
Some quality
Praising, blame
Fame, defame
Clan, even religion
Is one's name.

Copyright © Muzahidul Reza | 08/01/2017

by Muzahidul Reza

Comments (3)

Bears identity Some quality Praising, blame Fame, defame Clan, even religion Is one's name quite great!
EXCELLENT! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Bears identity Some quality Praising, blame Fame, defame Clan, even religion Is one's name.