Poem Hunter
Poems
Ngisindise Ungihawukele
PN Paiva Nkosinathi ( / )

Ngisindise Ungihawukele

Ngisindise Ungihawukele

Ngikhala kuwe Mvelinqangi ophezukonke,
Ngikhala kuwe wena ophelelisa konke okwami,
Ngikhala kuwe Baba wethu osezulwini,
Ngikhala kuwe Mdali wezinto zonke,
Ngihawukele Nqaba yami, ngihawukele.

Ngihlele phakathi kwezingonyama,
Ngihlele phakathi kwamabhubesi,
Ngihlele phakathi kwabavutha umlilo,
Ngihlele phakathi kwabanamazinyo alukhali,
Ngihawukele Nqaba yami, ngihawukele.

Izitha zicupha izinyawo zami ngesihibe,
Zimba umgodi ukuba ngingene,
Zingicekela phansi ukuba ngidangale,
Zakha amasu okuba ngingaphumeleli,
Ngihawukele Nqaba yami, ngihawukele.

Ooooh! Nkosi inkulumo yabo mayingahlangani,
Mazihlulwe phambi kobuso bami izitha zami,
Zizunywe ukufa zithunyelwe kwabaphansi zisaphila,
Yizwa izwi lokunxusa kwami nxa ngikhala kuwe,
Ngiphakamisela izandla zami endaweni yakho engcwele,
Ngihawukele Nqaba yami, ngihawukele.

Somandla, Simakade, ngizwe ungihawukele,
Londa izinyembezi zami esandleni sakho,
Ubenami empilweni yami, ungikhulule,
Ungophule masinyane.

Phephisa ukuphila kwami ekufeni,
Ungengamele nsuku zonke,
Ungiphe isibindi kanye nethemba,
Ungavumi ukuthi izitha zami zijabule phezu kwami,
Khuphula umphefumulo wami kwabafileyo,
Ngihawukele Nqaba yami, ngihawukele.

Phikisana nabaphikisana nami,
Yilwa nabalwa nami,
Thatha ihawu nesihlangu uvuke ungisize,
Hosha umkhonto uvimbe indlela kwabangizingelayo,
Mabajabhe bahlazeke abafuna umphefumyulo wami.

Mvelinqangi yamukela umkhuleko wami,
Ubeke indlebe uzwe ukucela kwami,
Akugqcame ubukhosi bakho ungihawukele,
Ngisindise ezitheni ungisindise kwabangivukelayo,
Indlela yabo mayibe-mnyama ibe bubeshelezi,
Ngihawukele Nqaba yami ngihawukele.

by Paiva Nkosinathi Vilaneulo

User Rating: 5 / 5 ( 0 votes )

Comments (0)

There is no comment submitted by members.