Noma Sengikhihla Ezimathonsi

Poem By Hemiy Legacy

Noma Sengikhihla Ezimathonsi
Bengazi indlela ibuzwa kwabaphambili.
Bengazi kuyisitho sangasese umphambili.
Izinto sezigaya ngomunye umhlathi kulawo mahlathi.
Izinto engakhula ngizibona sengizizwa ngaphakathi.
Noma sengikhala ezimathonsi!

Ezami izinyembezi seziphenduke umfula iNcome.
Esami sizwakala ezinkalweni, kungekho noyoke angibone.
Sekuze kwaphela nasozwaneni ngizama ukuhluthula.
Sekushabalala nawokugcina ebenginawo ngisakhula.
Noma sengikhala ezimathonsi!

Kwelika Mthaniya sekugcwele izimpisi ezinyawo-mbili.
Kowami umhlaba akusaphephile ukuhamba ngababili.
Kowakho, sebaphenduka isidleke senkanuko obami ubulili.
Konakele Ndl'emnyama, isililo sizwakala ngaphakathi ezibilini.
Noma sengikhala ezimathonsi!

Yeka ukukwethemba kwami, angisayibali eyenhlonipho.
Wena ubuyisiphephelo sami, umthombo wami othembekile.
Engikubonayo ubulwane nonya ezinhlamvini zamehlo akho.
Engikufunayo ukuzizwa ngikhululekile emhlambeni nasemehlweni akho.
Noma sengikhala ezimathonsi awusangizwa, uze ukhethe umphefumulo wami.

Comments about Noma Sengikhihla Ezimathonsi

A sympathetic start. Thanks


2,5 out of 5
1 total ratings

Other poems of LEGACY

My Country

MY COUNTRY
My country is for love
So says its valleys
Where different colors and cultures

How Long?

HOW LONG?
How long shall we lose our loved ones?
While we stand aside and look
How long will those tears keep rolling down our faces?