Nyawo Lwami Awunampumulo

Nyawo lwami awnampumulo bheka sewungthathe wangbeka kwela KwaNonhlansi uqhakazise izitaladi, esezaduma ngoNokzinza wabangisi, ukusihlwa aphazamiseke ekvimbezeleni amaqaphelo ukubheka inyathuko yezinyawo Zami.

Lokhu kwenzeka kufane neNkanyiso elethwa nguwe Ndonsa yentathakusa kuleNhliziyo yami ekade idunguza emnyameni.Unganaki ukuminyaniseka kweqiniso ngamanga okomhlanga phakathi koMvoti.Amehlo Omqondo ezinjulweni ahlezi ebona ibhayisikobho, la inqola kaMlilo iwela isiwezeli soMngeni, Sengiyimpumputhe ebonayo lapho sengigqolozele esikhaleni.

Khona Manjalo ngizizwe ngikwelenyoni, ngyohlola imvula yesibusiso sakusasa, ukuze ngizokwethulela umhlahlo, Hleze ungizwe ungzwisise nebala ulungisele inkongozelo Sengathi bewungaqonda ukuthi ubungako besikbona ngawenyama awaqinisekisi ubungako lobo besikbhekile, kuyobanjalo uzulikhombe iphesheya koLwandle unganeno

Nyawo lwami awnampumulo
Bengiyosibonaphi isimamatheko eselapha usizi, kuqaqeke amafindofindo kakotini oyimizindlo yengqondo ethunga ilokwe likanokusho sengathi elokukhazimulisa umendi.Uphimbo uyazoyiza uyashishizela uMoya wami, ngobutoti bakho, ngizwa ligeleza ngemithambo okwamayiwa kamelaphi ahlumelelisa amandla kowesigulo,
Lipulukutshela ngezindebe ezichichima amafutha okuzotha nenhlonipho, bekfanele kuqapheleke ubudoda buyasinga

by Sphe Sphe

Comments (2)

A great start with a nice poem, Sphe. You may like to read my poem, Love and Lust. Thanks
Nyawo, It is so nice