Pelo E Ja Serati

Fa nkabo ke itse kene ketla ipala mebala ya kgaka
Fela bontle jwa gago bo a nkgaka
Ke aga ke felela ka lele reng ke mabele
Mme o ntebe ekare ware ipale ya kgaka eseng ya serurubele

Ao! Seilatsatsi sa marata go lejwa
Meno masweu seratwa ke nna
Ka bosweu jwa semathana godimo ga thaba
Monyebo le dipounama tsa ntsosetsa diletseng tsa maloba fa ken eke kopa Rramasedi mafoko gore ere motlhang ke rakanang nao, ke thelele jaaka thellabodiba.

Go sego yoo reng gogo bona a bone sego
Eseng bo tududu batla salang ba didimetse bokgaitsedi ba fetoge mafetwa bale teng
Bo malome ba tlhoke go ja ditlhogo
Dikgomo ditlhoke go wela mogobeng

Kgang e e boteng jwa petse ya matlhoka go okomelwa
Fela jaaka go batlelwa kgarebe ke bakgekolo
Dilo tsa bogologolo
Majwe a sale metsi, badimo ba tlhabelwa

Pelo e ja serati
Serati se meditse loleme lolo borethe
Go bokete, pelo tshweu lebala ka manno
Mmatla sa gagwe gaana maano

by Sir Tshiamo Modise

Comments (0)

There is no comment submitted by members.