निनिमा (9) : थांनाय समाव अखाफोर खोमसिलाय

थांनाय समाव अखाफोर खोमसिलाय
सोमखोरानो बिफानि थर्सखौ लानानै दोनलांदोँ।
उल्टा मोखांङै दोनलांना बियो
न'आव उन्दुफैदोँ।
समा जिसे रिँगानि गोबां बारलांबायमोन,
निनिमाया उन्दुग्रा एमाव गोलांबाय,
नाथाय बियो उन्दुनो ओँखाराखिसै,
बियो उसु-खुथु गोलाङै थाबाय थाबाय।
निनिमाहा जोबनो गैयै जिउआव
रोजा थाखोमानाय दुखु दं
सम सम बियो साननो लायो बेखौनो।
जाय जाथाय जारिमिन सल'खौ दिनैसिम बियो
लोगो होननाय रावनोबो खिन्थायाखै।
खिन्थानोबो बियो नाजायाखै,
अदेबानि मोदै गोनां मोनसे सल'खौ बियो
खिन्थानो हायाखै लाखोमाना दोन्दोँ।
बियो दिनैसिम रावनोबो
गावनि जिउनि बाथ्रा,
जिउनि गुबै जाथाय सल' जिउ जेँनाखौ
गुबुननो फोरमायाखै।
बियो मिथिबाय मिथिगौ बियो,
नाथाय गोबां आंगो लोगोफोर आरो
गावनि खांनाय बिमाफ्रा
बिनि जिउनि सल'खौ आबुं मिथिया।
बेखौल' मिथिगौदि निनिमाया खांजानाय सासे फिसा,
मावरिया फिसाजो सिबाया!
बेयो दुखु गोनां सल'
बेयो जेब्लाबो निनिमाखौ सानबाय थाहोग्रा
गोगो गोथार मोनसे मोदैनि बोहैनाय निजोरा।
निनिमाया गोसो खाङो उन्दै समनि बाथ्रा
बियो गोसोखाङो गोजाम सावगारि,
नाथाय गोरबोआवनो फैया फैया जायो।
निनिमाखौ माब्लाबाबो जेब्लाबो
हार्सिँ बुब्लियाव मिनिनाय नुवा।
बेयो जेब्लाबो सानबाय सानबाय थायो
जिउनि गोजाम खोन्दोनि बाथ्रा
आरो गोदान मिजिँनि बाथ्रा।
बेयो जेब्लाबो साननायनि लैथोआवनो
अराय गोजोमना थायो,
जानो हागौ बेहा बेयावनो
जोबोद गोजोन्नाय माबा मोनसे दं।
गुबुन फारसे बियो लोगोनि मोखांआव
एबा गुबुननि सिगांआव
स्रां स्रां गावदां मोखाङै रंजायो सावरायो।
जोबोद माहि गुणि गोसोनि बियो
रावखौबो दुखु होआ,
गावनि दुखुखौ बियो गुबुननो जाबनो साना।
दा जिसे-थामजि रिँगायानो बाबेनबाय,
हांमा दहायनो गोदो गोदो उन्दुलांबाय।
बोरै गैयै बाथ्रा सानै सानै
उनाव नाथाय निनिमाया दो उन्दुलांबाय।
-
फुंनि गोजोन बार,
समा ड'-नैजि रिँगायानो जाबाय।
गोदो गोदो उन्दुलांदोँ निनिमाया
सिमां नुदोँ एबा नुवाखै गावसो मिथिगौ।
हांमाया माब्लाबानो सिरि मोननायनिफ्राय सिखारना
मावनांगौ न'आवनि खामानिखौ मावस्रांबाय।
खामानि फोजोबनानै बियो
आथिँ आखाय मोखां गन्थं सुस्रांना
न'आव हाबफैदोँ।
बियो नुयो गोदो गोदो गोजोनै
उन्दुलांनानै दं निनिमाया।
बियो गोलाव आथिँ थोँनैखौ
फायख्रबना लादोँ।
आखाय फारनैखौ बिखायाव होग्रांना लादोँ।
बिनि हां हानाय हगारनायजोँ
बिखानि दुमावलु जानाय आबु मोननैया
गोजौ गाहाय जादोँ।
दखनानि खिथेबनाय दबाया गेँब्रु सारनाय,
खानाया लाद्रा लाद्रियै गेँब्रुसारनाय,
माखासे खानायफोरा लाजिगुसु मोखांखौ
स्राय स्राय खोबग्लोबना लादोँ।
बेयो दा जोबोद गोजोनैनो
हुस गैयै गोदो गोदो उन्दुनावनो दं।
हांमाया फारसेनिफ्राय नायो
बियो आरो फोजायो-
' बाजै, बाजै, बाजै
सिखारद' स्नि बाजिबाय।'
निनिमाया थाल मोनाखै,
हांमाया आरोबाव फोजायो-
' बाजै, सिखारद'
सोरांबाय।सान ओँखारबाय।'
दसे उनावसो सिरि मोन्दोँ निनिमाया।
बियो गावनि गुब्रुसारनाय खानायखौ
लासै लासै खाथबो।
दखनाखौ मोजाङै गोरा फ्राद गानो।
बियो खेबसे गावनि मेगनखौ हुब्लिरना बुंदोँ-
' आयौ...!
माब्लाबानो सानजौलायबाय खोमा! '
' ओम'
बिसोरो दैखराव थाङो-
दैखराव मोखां सुखां आरिखां,
देलायै साजायै हांमाया
सोमखोर मोनियाव लेँलांफिनो।
सोमखोर मोनि न'
बोराय दाम्बुआ सियाराव गोजोन जिरायना
फुंनि सान्दुंखौ मोदोमाव
दुंबुर हांगासिनो दं।
बेयो दा सिलायाव हुरा हुरा
थांलाय-फैलाय खालामनाय
उन्दै उन्दै दाउसाफोरखौ नायदोँ।
बियो सम सम गावनि मोदोमखौ
लासै लासै सानेर सुनेर खालामदोँ।
बियो खेबसे आखायजोँ आखाय
सागं सानायबादि खालामो,
गावनि मोखांआव बिलिरदोँ।
बियो एसे सिगांआवसो जानो हागौ
दुब्लियाव मोसौखौ खाहैदोँ।
बिनि उनाव बियो गोजोनै
सिलायाव जिरायना थादोँ।
बे समाव सोमखोराबो आलांगि ज'ना खथायाव
माबा माबि लिरबाय थादोँमोन।
बेखौबो बोराय दाम्बुआ नायखंख्रे नायखंख्रे
खालामहरदोँ सम सम।
गोजोन फुंआव दाम्बु सिलायाव जिरायदोँ नंगौ
नाथाय बियो गोजोन्नाय गैयै बादि।
ओजोँ फुंनि अनसुलि बाराबो बिखौ
बिनि मोदोमाव बिलिर बिलिर गोजोन होनो नाजागासिनो थादोँ।
खोलो खोलो बारनि मोदोमाव नांनाय
जानो बियो गोजांनायबो मोन्दोँ।
ओजोँ सानजा अखोरांजोँ जारौ साना
बेरलाव मेगननि नोजोरै
मिनिसुलु मुलुग संसारखौ नायहरदोँ।
लासै लासै हांमा आरो निनिमाया
नै दासो सिलायाव मोनफैबाय,
बिसोरो मिनिसुलु मिनिसुलु।
बिसोर बोराय दाम्बुखौ नुयो
जेबो रायदावाखै।
हांमाया सोरखौबासो गाबज्रियो-
' आयं- आयं-
बहा दं? '
बोराय दाम्बुआ मिथिगौ,
हांमानि गाबज्रिनायाव बियो फिन होयो-
' गैया, बियो-
दैखरावसो थांदोँ'
हांमा आरो निनिमा सानैजोँ गोख्रैनो
सोमखोर उन्दुग्रा खथायाव हाबफैयो।
हांमा मिनिसुलु जानानै सोमखोरनाव सोङो-
' आदा..,
मा खालामदोँ? '
' नै सलमा लिरनो जुरिदोँ आं,
रमान्टिक सलमा।
रमिअ' आरो जुलियेट बायदि जागोन।'
मेगन मैखि रानथाब लायनाय मेगनाव,
जायला जालायनाय खानाय,
मिनि हादे मिनिनानै फिनदोँ सोमखोरा।
निनिमानि मोखांआव नायदेरो हांमाया,
सोमखोरनि आखायनि रेबगन आरो
गुफुर लेखा बिलाइखौ नायना बियो बुङो-
' हाब,
खम दुखु गोनां जाथारगोन बियो...!
ने बाजै? '
निनिमायाबो हांमानि मोखांआव मिनि हादे
मिनिसुलु मिनिदेरो।
सोमखोरा निनिमा आरो हांमाखौ मिनिसुलु
बेखौ नायलाय बेखौ नायलाय
मेगनखौ गोजोन गैयै खालामो।
बियो आखायनि रेबगनखौ दोननानै बुङो-
' थां थां सानैजोँ साहा फुदुंहैदो-'
' दे आं फुदुं हैनोसै-
बाजैयाबो थाथ'दो'
बायजोआव ओँखारलाङो हांमाया,
ओँखार संग्रा इसिँआव हाबहैयो।
बियो साहा फुदुंबाय।
हांमा ओँखार लांनायनि उनाव
सानैजोँ सोमखोर आरो निनिमाया
गोगो मोखांजोँ मोखां जायो।
दान्दिसे सम सिरि,
सोमखोरा मोखां सुवाखै दासिमबों
मोखां बुथे बुथे बुनाय,
बिनि गारांआबो खुदै थाबथा थाबथा।

by Ronjoy Brahma

Comments (0)

There is no comment submitted by members.