Paghahalat

Poem By Frederick Maurice S. Lim

Banguing daing nag-aabot na bisita

Sa mesa, pagal na

An pluma buda papel

Sa paghahalat,Nagbuhat...

may tingog an bintana na dai pwedeng dai dangugon,

Arog kan kansyon kan mga banguing pighahalat ko an sakuyang kabanga…Sa pagtangad,

Pigsuratan ako nin mga bitoon:

An gayon nin daliwawa

Para sana sa mga may pusong

kayang kaputan an saindang hinangos sa bangui.

Comments about Paghahalat

There is no comment submitted by members.


Rating Card

5 out of 5
0 total ratings

Other poems of LIM

Salamat

Gugurang,

Salamat sa saro pang aldaw,

An Muya Kong Masabutan

Kan aki pa ako

Nasabutan ko na

Saro, Saro Pang Pagkakataon

Pigparumdom nin tagiti

An satong pagkamoot,

Siguro,

Pighihiling man ninda kita ngunyan,

Sindang mga nakaistar sa mga harayuong bitoon…

An Balangibog

Tawan mo ako ki ladawan mo ngunyan,

Su kaiba mo su bago mo,

Edgar Allan Poe

Annabel Lee