Paradhin A Samaj

Amara sabai sadhin bali sadhi natar name
Ache ki aj sadhi nata tomader grarame?
Aj bharat sadhin bole gaichi samyer gan
Dichi mora sadhin deshe nirob shishur pran.
Atai ki aj sadhinata savyo samaj majhe
Tabe kano hoche kun r nari rape sakal dupur sajhe?
Bacha shishu payna dudh dhuk dukiye more
Neiko taka du mutho chal darjha bandho gare.
Ki korbe aj kangal dukho ardho kapur chera
Man bachaye diche tara kacha ghaser bera.
Atai ki aj sadhi nata binsho shatak pore?
Aro jati bidhajon nirob mayer ghore.
Bali mora sadhin babu, nei ko sada ghora
Biday gache engrej raj r je kharish bora.
Tomara bolo amara sadhin engrej gache chale
Ja khusi aj kari mora manusatyo ke vulo.
Amon katha mathay kore kamone mora jai
Ata ke bolesbadhinata ore amar vai?
Chokh khule dekh chari pashe lakho manus shuye
Lal ranger oi abir gugo jachhe jale dhuye.
Chari diye bomer ayaj kanje moder fate
Rajniti r lulupotay bap betake kate.
Ata ki aj sadhinata rajjyo bata bati?
Ata ki aj sadhinata akbariye anek gulo prati?
Nanir jatir neiko man, juba samaj kache
Gharer madhye lukiye thake rape na hoye jay pache.
Shiksha name taka khela, hospitale take
Jara kabol taka owala jayje tader kabol dekha.
Ata ki vai samyer desh bolo to ata dekhe?
Sati hole janiye dite akti patro likhe.

by Nasidul Islam

Comments (0)

There is no comment submitted by members.