Imizwa

Lapho ngilele ngicambalele ngesisu ngithe cubalala,
Ngibalekele ilanga emnyango elibalele elomisa amalala,
Ngizivalele eskhotheni semidlinzo nemicabango yemihla namalanga,
Kuthulekile lapha ngingedwa ngiququdwa umzwangendwa,
Izinzwa ziyaluma zihlakaza injabulo yami,
Imizwa iyahlasela ivuthela umlilo esifubeni sami,
Inhliziyo iyalila,
Umqondo usamgcinile,
Lemizwa igxilile,

Umzimba uyahlazimula iziqu zoboya ziyatshikiza,
Imithambo yegazi iyashisa,
Inhliziyo iyaqandula iphinde ilandule,
Uthando luphihlikile layithela ngenyongo ebabayo njengembenge,
Sahlakaka isibaya sethemba ezimbanjeni,
Ithemba lashabalala laphela lopha ngamandla nomdlandla waphela,
Manje ngaphakathi kwayo sekwakhele isigaxa semizwa ehlephukile,
Isibiyelwe ngesibaya sezithombe ezidlula ziyihlabe ziyivusele izilonda,
Uma zidlula zifana nomkhonto ogwazayo,
Wephukele phakathi uyishiye idumbile ikhumbula izikhathi ingakahlabeki,
Le nhliziyo ihlabekile,
Izinzwa ziyeluma nemizwa yephukile,

Izwi lakhe ngilizwa lifika ngamandla,
Linqonqoza ngomdlandla emadlebeni ami lifika ngesankahlu,
Ngizizwe ngathi umzimba wami uzonqamuka iziqu ezintathu,
Kube ngathi ngizombona eqhamuka lana,
Ngathi ngizomthatha ngimphendule ugodo,
Ngimtshathe siwele iziqodi,
Ze egqibe lemigodi yemizwa ayibasele enhlizwiyweni yami,
Eyoqhubeka ekhwezele umlilo emagcekeni akithi,
Ecishe lomlilo oshisa uvithize' imizwa yami,
Ngizwa izwi lakhe liyamemeza,
Ngizitshel' ukuthi uyeza,
Kant' cha umzimba uyathimula,
Izinzwa ziyaluma,
Imizwa iyahlazimula,

Isithombe sakhe siyakhazimula,
Nasi ngisibona lana emqodweni,
Ngasithwebula ngasigcina enqodweni,
Ngamehlo ngambona ngamgcina ngenqondo,
Laba linye lelolanga elafika lagasela ngagasela ngahlasela njengesela,
Ngamcela ngamshela washalaza,
Yaqal' imbewu yothando yaphunyuka yawel' emhlabathini olungileyo,
Umhlaba wavunda yaqhuma imizwa,
Imbali yothand' yaqhakaza, Laphum' ilanga layinikeza umdlandla,
Lana izulu ahlala amathemba ezithelo,
Izithelo ayi izinyembezi zokuphukelwa inhliziyo,
Sengimgcina ngamehlo enqondo njengezindaba zayizolo,
Izithombe zakhe zibanika njengombani enqondweni yami,
Uyafiphala! ...
Uphi? ...
Loluthando lunemizwa
Izinzwa ziyaluma,
Umzimba uyathimula,
Ngizw' imizwa ihlazimula,

Imicabango iyanqamuka,
Sekuphele nentshisakalo,
Nginqamula izindlela ngamathambo enqondo,
Lendlela isinokhula nesibani siyafiphala,
Angimboni umkhanyisi wothando,
Nalesi sihlahla asisakhuli ukhula luhlome lahlasela,
Uphi lomcenti webala sengibala izigameko ngobuchopho,
Nebala washabalala njengonyezi emafini,
Wathumela izinhlungu emizweni yami zafika zatinyela,
Njengodosi luka mahlomendlini,
Wahamba washiya inhliziyo yami eyichome emeveni,
Yasala yahlabeka,
Imizwa yahlasela isidumbu sami,
Ngilalel' imizwa ihlasel' izinzwa,

Ngichoba iminwe vele ngiyamkhumbula,
Kepha ngizothini ingubo yothando lwami uyihlubulile,
Sekusele isidleke nje esifuba sami lapho owayephumula khona,
Manje undizile futhi uhambe ijuba lika Nowa,
Akasoze wabuyela enxiweni,
Mina angikhale ngithule ngiwethule lomthwalo,
Angiyikhothe imbenge ze kuphele nezinhlungu,
Zehle izinyembezi ungidle nonembeza,

Ngazi ngamenzani okungaze angigawule ngezembe lemizwa engiyizwa ngedwa.
Lemizwa eququda umoya wami,
Lemizwa ethuntutha ithemba kimi,
Yona lemizwa ephundla intshisakalo yami,
Ze ngithi angisophinde ngilithande ikhiwane elihle,
Linezibungu ezigubha imizwa yami,
Ziphundla izinzwa zami ngizizwe ngathi ayisasebenzi nayo imizwa,

Imizwa ngiyizwa njengezwi lakhe,
Lelizwi lakhe engilizwa ngathi ngiyalizwa umu ingidla lemizwa.
Umqondo uyanqamuka,
Inhliziyo iyaqandula,
Uthando ngiyalulandula,
Umzimba uyathimula,
Izinzwa ziyeluma,
Imizwa iyahlazimula,

by senzokhaya umhayi

Comments (0)

There is no comment submitted by members.